szombat, szeptember 03, 2016

Hinni Jézusnak"Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?"
János 3,12

Egy idős tanító látogatott Jézushoz azon az éjjelen. Nikodémus, aki maga is tagja volt a nagytanácsnak, amely akkor a nép vallási vezetőiből állt, leginkább a farizeusokból és a sadduceusokból. A Megváltó, látva az őszinte érdeklődést, a legkomolyabb üzenettel szólította, meg őt ("Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát." Jn 3,3), de az nem akarta megérteni ("Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?" Jn 3,4). Miért kellene egy olyan embernek is megtérnie, újjászületnie, aki egész életét Isten törvényének szentelte? Nem elég, hogy mindvégig hitben élt? Nem elég, hogy helyesen cselekedett, nem bántott másokat, ...?
Ma is sokan vannak, akik követik az öreg farizeust ebben az eltökéltségben. Miért kellene nekem még változnom, miért kellene nekem megtérnem? - kérdezik. Tisztességes vagyok, becsületes. Nem lopok, nem csalok, nem ölök, nem hazudok. Vagyok olyan jó, mint más! - mondják, talán kicsit felháborodva egy kicsit azon a feltételezésen, hogy az életük nem elég Istennek. Pedig így van, a Biblia szerint nem is született ilyen ember erre a földre Jézuson kívül ("Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék." Prédikátor 7,20). A földi életünkre nézve tehát nem látunk tisztán, szükségünk van Isten vezetésére, Jézus útbaigazításaira. Sokszor ezek a tanácsok nem könnyűek, nem egyszerűek és ezért ellenállást váltanak ki bennünk, de ne tegyük! Ne álljunk ellent az Úrnak! Nem azért, mert Neki mindig igaza van, hanem azért, mert Ő mindig értünk cselekszik és értünk szól. Az Ő célja: "A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson." 1Tim 2,4. Tanácsai már ebben az életben örömet és boldogságot hozhatnak ránk. Jézus mondta: "...én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek." (János 10,10.) Ha hűségesen olvassuk a Szentírást és hagyjuk magunkat meggyőzni, vagyis nyitottak vagyunk és nem zárunk be eleve, akkor megérthetjük, miért fontos, hogy mind bűnösök vagyunk. Megértjük, hogy ez a lelki gyógyulásunk első lépése. Mint a betegnek az orvosnál el kell ismernie betegségét és vágynia kell a gyógyulásra, úgy van szükségünk nekünk is arra, hogy a Mennyei Nagy Orvos elé menjünk alázattal. Így megtörténhet a csoda, hogy a földi dolgok mellett egyre inkább érteni fogjuk a nagy összefüggéseket is. Elkezdünk látni Isten szemszögéből...

péntek, szeptember 02, 2016

Szabadság vagy törvény?

„Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.” 
Jakab 2:12.
Minden lélek, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik erő uralma alá kerül. Nem önmagáé. Beszélhet szabadságról, mégis a legalávalóbb szolgaságban van. Nem láthatja az igazság szépségét, értelmét Sátán irányítja. Azzal ámítja önmagát, hogy saját ítéletei szerint jár el, valójában azonban a sötétség fejedelmének akaratát követi. Krisztus azért jött, hogy letörje a lélekről a bűn rabságának bilincseit. "Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek" (János 8:36). "A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye" megszabadít minket "a bűn és a halál törvényétől" (Róma 8:2).
A megváltás művében nincs kényszer. Nem alkalmaznak külső erőszakot. Isten Lelkének befolyása alatt az ember szabadon megválaszthatja, kinek szolgál. A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát Krisztusnak, a legmagasabb szintű szabadság rejlik. A bűn kiűzése magának a léleknek a műve. Igaz, magunknak nincs erőnk, hogy kitörjünk Sátán bűvköréből, de ha vágyunk a bűntől való szabadulásra, s nagy szükségünkben rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erőért kiáltunk, lelki képességeinket a Szentlélek isteni energiája hatja át, s ezek így engedelmeskednek az akarat parancsának és teljesítik Isten akaratát.
Az emberi szabadság egyetlen feltétel alapján lehetséges: egynek kell lenni Krisztussal. "Az igazság szabadokká tesz titeket" (János 8:32), és Krisztus az igazság. A bűn csak úgy arathat diadalt, ha az értelem elgyengül, a lélek szabadsága megszűnik. Ha alávetjük magunkat Istennek, ez az én helyreállítását eredményezi - igazi emberi dicsőséget és méltóságot. Az isteni törvény, melynek alávetjük magunkat, "a szabadság törvénye" (Jakab 2:12). E.G.White Jézus élete 51. fejezet


csütörtök, szeptember 01, 2016

Ki az urad?

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek.”
Pál levele a római gyülekezetnek 6:12-13

Pál apostol ebben a szakaszban erősen katonai nyelvezetet használ. A jó harcost hasonlítja össze a rosszal, úgy hogy a kettő egy személyben egyesül. Nem a fegyverzet, az erő, az ügyesség teszi ugyanis naggyá a katonát, hanem az, hogy mindezeket az eszközöket kinek a szolgálatába állítja. Gazdát pedig egy okosan számító harcos könnyen cserélhet.


Jól szemlélteti ezt a Csillagok háborújának főhőse, Anakin Skywalker életútja. Pilótatehetségét, majd később, mint jedi, fénykardját először csak nemes és jó célokra használja. A gonosz Palpatine szenátor azonban elhiteti vele, hogy álmai eléréséhez sokkal több lehetősége van akkor, ha az „erő sötét oldalára” áll. Így lesz a nemes Anakinból félelmetes Darth Vader. A galaxis legyőzhetetlen urának hiszi magát, valójában azonban saját önző kívánságainak rabjává válik. Mindenkit legyőz, mindenkit félreállít, miközben egészen magányossá válik a galaxisban. Amikor azonban Palpatine Vader fiát, Luck Skywalkert akarja villámaival megölni, rádöbben arra, hogy a gonoszság szolgálata tönkretette életét. Utolsó elhatározásában – a még mindig benne rejtőző szeretet hatására – az igazság oldalára áll, megmenti fiát, és megöli Palpatine mesterét, a legfőbb gonoszt. Tette ugyan halálos sebet ejt rajta, mégis tudja, hogy jól döntött.

Sokan úgy gondolják, hogy urai a helyzetnek, életük irányítása a kezükben van, hiszen mindenki a saját sorsának kovácsa. Hogy ez mennyire hamis elképzelés, azt éppen Darth Vader története bizonyítja. A galaxis ura lehetek, miközben saját önzésem rabja vagyok; bármit elérhetek – pénzt, karriert, hatalmat –, miközben a bűn engedelmes szolgája maradtok. Ha úgy gondolom, hogy én irányítom a sorsom, és ehhez Istennek semmi köze, akkor valójában az önzés uralkodik rajtam és a rossznak teljesítek katonai szolgálatot. Ne katonáskodjunk hát a bűn zsoldján, hanem álljunk inkább Isten hadseregének kötelékébe, aki olyan fegyverzettel ruház fel benneteket, amely elűzi a bűn uralmát.

szerda, augusztus 31, 2016

Tudatos döntés a jó mellettEmberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszentelésre.
(Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 19.vers)

Az egész Rómabeliekhez írt levelet átjárja a törvény és/vagy a kegyelem, a cselekedet és/vagy a hit kérdése körüli bizonytalanság tisztázása. Ugyanis a gyülekezetben két vélemény feszült egymásnak.

Egyrészt voltak, akik azt hangoztatták, hogy a törvényre már nincs szükség, az a zsidóknak adatott. A keresztények nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vannak, így csak a hit számít, és így bármit ehetünk, ihatunk…

Másrészt, főként a zsidókból lett keresztények hajlamosak voltak túlhangsúlyozni a törvény funkcióját és már-már az örök élet elnyerését is bizonyos cselekedetek megtételéhez kötötték. (Lásd például: körülmetélés körüli vita: Apcsel. 15:1)

Pál pedig mindkét csoportnak válaszol és helyre rakja a dolgokat: Egyrészt „Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van.” (Róm. 3:20) S a megigazulás tekintetében „a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.” (Róm.10:4)

„Ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett-e? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nekem halált szerez…” (Róm.7:12-13)

„Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?” (Róm.6:1-2)

Ezért a Krisztusban való élet egy új élet, ahol a krisztusi szeretet törvényéről nemcsak szépen elbeszélgetnek, hanem valósággal látszik a „szeretet által munkálkodó hit” (Gal.5:6)

Ezért bátorít az apostol arra, hogy Krisztus megismerése után legalább olyan lelkesedéssel szolgáljuk Őt, mint azelőtt vágyainknak éltünk. Ezért igyekezzünk megvalósítani Pál felhívását:

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti felebarátját, a törvényt betöltötte.” (Róm.13:8)

kedd, augusztus 30, 2016

Legyen célod a jó!

„Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.”

Példabeszédek könyve 11. fejezet 27. verse


Én úgy érzem, hogy Te a maradandó értékekre törekedsz! Nem szeretném én szorongatni a bölcsesség kövét, megteszi helyettem más, de szeretnék úgy írni Neked, mintha szemtől szembe ülnénk egymással és a képpen történne egy kis eszmecsere.

Maradandó értékek. De melyek is azok? Napi 8-10, vagy netán 12 órát is dolgozol egy nap. Fáradtan kelsz, és még fáradtabban érsz haza. Lehet, hogy még hétvégén is dolgoznod kell, így esélyed sincs kipihenni a hét fáradalmait. Van ennek értelme? Nehezen keresed meg a kenyeredet, a buszmegállóban állva csak nézed, ahogy a luxusautók száguldoznak el előtted, de te csak az Ikarusra vársz. Maradandó, amit csinálsz? Amikor szíved lelked beleteszed a munkádba, és köszönet nem jár érte. Maradandó értékek...

Este megkérdezted magadtól: mit tettem ma ami maradandóvá vált az én életemben vagy máséban? Vagy csak a Tv-t bambulod, és örülsz, hogy nem kell gondolkoznod.


Kedves Barátom, figyelj most rám! Szerezz örömet másoknak, járj közben, hogy másoknak jól legyen dolga, miközben törekedj arra, hogy a munkádat tökéletesen elvégezd. Nem a nagy dolgokat kell keresni, hanem az aprónak tűnő dolgokat. Mindig figyelj a részletekre, hogy tökéletes legyen az is, mert a részletek adják az egésznek a szépségét. Törekedj a jóra te magad is, hogy jobb ember lehess. 

hétfő, augusztus 29, 2016

Kincs a cserépedényben

Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.  Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:
Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:6-7 (RÚF)

Már Jákób is felismerte, hogy „kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, a melyeket a te szolgáddal cselekedtél” (1. Móz. 32:10). Eszerint Isten jótéteményei, így az evangélium világossága, üzenete és annak értéke meghaladhatja az emberét, akiért mindez történik – aki csak „cserépedény”.

A cserépedény hasonlata az emberi lényre és életre találó, hiszen porból vétettünk (1. Móz. 2:7), de azért is, mert mulandó és törékeny az életünk, a bűn miatt pedig különösebb értéket sem hordoz magában eredendően. 

Mégis kincs hordozójává válhat, ha engedjük, hogy az megjelenjen az életünkben. Ennek csodálatos módjáról tanúskodik a mai igénk, ti. hogy Isten szavára a sötétségben világosság ragyoghat fel az emberi lélekben. Nem saját, hanem Istentől származó, az ő dicsősége, amely Krisztus arcán keresztül jut el hozzánk, ha szemléljük Őt. Ez által kapunk valamit, amit azután értékként hordozhatunk, áldásul önmagunk és mindazok számára, akiknek tovább adjuk. Isteni erő, rendkívüli erő lakozhat abban a mulandó törékeny kis cserépedényben, amelyek egyenként vagyunk.

Meglehet, így szemlélni önmagunkat alázatot igényel és alázatra késztet, mégis ez a valóság, méghozzá felemelő valóság. 

Szokjuk ezt a gondolatot a mai napon is, és keressük a módját, hogy hogyan valósulhat meg ez az ígéret a mi életünkben is, vagy hogyan valósulhatna meg még teljesebb mértékben!

vasárnap, augusztus 28, 2016

Memória szérum

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
Pál második levele a korinthusiakhoz 5:17


Szeretnél új életet kezdeni, de ez nem könnyű lépés. Akkora a csomag a hátadon, hogy azt már nem lehet észrevétlenül a szőnyeg alá söpörni. De ezt az életet sem bírod már tovább. Valami új kell. Egy új kezdet, egy új cél, egy új Ember. De hogyan?

Egy fantasy regényben olvastam erre egy egészen különleges megoldást: memória szérum. Megiszod, törli a memóriádat, és az alap tevékenységeken kívül gyakorlatilag mindent elfelejtesz, új életet kezdhetsz, nem emlékszel senkire és semmire, még magadra sem, nem köt a múlt béklyója, a régi hibák, a fájó történetek. Törlöd az egészet, és kezdhetsz tiszta lappal. Felépíthetsz egy új életet, egy új ént. 

Meginnád ezt a szérumot? Volt már olyan pillanat az életedben, amikor talán szívesen választottad volna ezt az utat? Meginnád akkor, ha előtte beprogramozhatnád, milyen emlékektől akarsz megszabadulni? Meginnád akkor, ha csak bizonyos eseményeket törölne a fejedből? Kemény próbák, megrázó történések, néhány korty, és már nyomuk sincs az életedben. 

Talán nem ilyen egyszerű. Talán mindaz, amin eddig keresztülmentél, legyen az jó, vagy nagyon rossz élmény, mind hozzájárult ahhoz az emberhez, aki most vagy. Ha törölsz néhány sebekkel teli emléket, akkor már nem biztos, hogy az lennél, aki most olvasod ezeket a sorokat. 

Isten ajánl ma egy jobb utat neked. Válaszd Őt, ismerd meg Krisztust, köss Vele szövetséget, és sokkal többet kapsz egy fehér lapnál, amit ismét bemocskolhatsz. Isten a memóriaszérummal ellentétben nem végez agymosást, hanem megbocsát. Megbocsát minden rosszat, amit eddig tettél. Megbocsájtja, hogy fellázadtál ellene, és nélküle élted mindennapjaidat. Megbocsat mindent. És soha többet nem emlegeti fel a múltadat. Nemcsak elveszi ezeket a bűnöket, hanem szemeidet a keresztre emeli, ahova Ó már réges régen felvitte minden tévedésedet. Ő ott meghalt érted, hogy te újrakezdhesd, hogy élhess végre igazán, végre Vele, békében Istennel. 

Nemcsak egy új kezdetet kapsz, hanem bűnös múltad helyébe felajánlja az Ő tökéletes életét, kérdőjelekkel teli jövőd helyébe pedig az Ő jövőjét, Isten országát. 

Felejtsd el a szérumot, és minden más zsákutcát, amin eddig törted a fejedet! Válaszd Istent, válaszd az új teremtést, és kezdj el élni igazán!