szombat, április 02, 2016

...és íme egy nagy sokaság...


"Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet."

Jelenések 7,17

Mi lesz mindennek a vége? Zavarodott világunkból mintha eltűntek volna a keresztény értékek. Hol vannak az egymásnak örök hűséget fogadó férfiak és nők, akik elkötelezettek Isten Igéje mellett? Hol vannak a bátrak, akik mernek az erőszakra bosszú helyett szeretettel felelni, mert tudják, csak így változtathatják meg a világot? Mi lett a becsületes emberekkel, akiknek szent a másik vagyona, érdeke, élete is, nem csupán a sajátja? Hol vannak az Isten gyermekei?

János egy nagy sokaságot lát a mennyben Isten trónja mellett. A kiválasztottak, a hűségesek, az engedelmesek, az alázatosak végül összegyűjtetnek és ott lesznek az Ő országában. Bár ma úgy tűnik ők a vesztesek, végül mégis győznek majd.

A jelképek egyszerűek, mégis sokat mondanak:

A Bárány van a trón közepén. - A leghatalmasabbat úgy látjuk, mint a legszelídebbet. A leggyengébb, akit bárki legyőzhet itt Uralkodik és ezt nem vonja kétségbe senki sem. Az áldozat, a legyőzött bír minden hatalommal a mindenség fölött reményt adva minden jelenleg is szenvedőnek. Van értelme kitartani a vesztesnek tűnő ügy mellett! Van értelme szeretni az ellenséget, a kegyetlenkedőt, mert csak ez a szeretet képes arra, hogy átformáljon, megváltoztasson!
A legeltetett nyáj. - Isten népének jelképe a Szentírásban. Az igaz pásztor gondoskodik róluk, aki íme, már egy közülük. Pásztor és bárány egy személyben. Jézus Krisztus egyszerre Isten és mégis ember! Bár tanítványait sokszor béresek vigyázták és ki is használtak; bár farkasok jöttek és megtizedelték, sőt tolvajok vitték, hurcolták különböző aklokba végül minden rendben lesz. Minden szükségükről az gondoskodik, Aki legjobban szereti őket.
A vizeknek élő forrása. - A víz az élet. A teremtéskor Isten a vizek szétválasztásával tette lehetővé az életet a bolygónkon. Nincs élet víz nélkül, egyszerűen elengedhetetlen. A bibliai tájakon aki a forrásokat birtokolta, az volt a legnagyobb úr. Sok harc folyt a kutak birtoklásáért. Az élő víz a folyó víz volt. Nem a Holt tenger, hanem olyan vizek, amiket folyamatosan táplál forrásuk és a medrükben folyamatosan összegyűlő csapadék, kiapadhatatlanok. Jézus az élő vizek kútforrása. Akinek ő ad inni, az nem lát szükséget többé, nem szomjazik meg sohasem. Mert az Ő birtokában még mindig ott van az a teremtő erő, amivel kezdetektől fogva gondoskodott rólunk.
A vigasztaló Isten. - Isten országában nem lesz könny, mert az Isten megvigasztal minket. Nem lesz szomorúság és nem lesz bánat. Nem lesz semmi rossz, csak a jó fog létezni örökké. Hogyan tudja Isten elvenni a fájdalmat a szívünkből? Nem egy pillanat alatt teszi meg. A gyógyulás mindig egy folyamat vége. Az élet fájának levelei végzik majd a fizikai munkát és Isten Szentlelke a lelkit. Mert Őt ígérte nekünk Urunk, amikor a mennybe ment. Követői várták a helyettes érkezését, a másik vigasztaló eljövetelét, ami pünkösdkör valóra is vált. Az Isten vigasztalása már ekkor elkezdődött! Mindenki, aki engedi, hogy a Lélek munkálkodjon benne már most vigasztalást nyer; már most elkezdődik életében a teljes gyógyulás folyamata. Amit János látott, az ennek a folyamatnak a vége. Végül minden rendbe jön, mert Ő velünk lesz és velünk is marad.

péntek, április 01, 2016

Krisztus örök országa

„A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt mondták: A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodni fog.” 
Jelenések könyve 11. rész 15. vers
Jelen pillanatban a világunk feletti uralom Sátáné. Ő bitorolja ezt a földet már 6000 éve. Azonban Jézus, az Ő drága vérén megvásárolta, de még egy kis idő kell, hogy végérvényesen átvegye azt. Közben hatalmas események történtek. Ha elolvasod a többi angyal trombitálásával kapcsolatos eseményeket, végig követheted, mi történt az évszázadok alatt a történelemben, hogyan készíti el útját Isten annak, hogy Jézus visszavonhatatlanul átvegye az uralmat.
A hetedik trombitaszó Isten országának felállítását jelenti be. Isten megítél minden embert. Mit tanulhatunk ebből a szakaszból? A birodalmak jönnek, és mennek, és sokszor győztesnek tűnnek, de a végső szó Istené. Érhet bennünket személy szerint is nehézség, támadás a gonosz emberek részéről, de ne felejtsük, az utolsó szó Istené. Hamarosan véget vet a rossznak. Az ítéletben pedig igazságot oszt.


csütörtök, március 31, 2016

Az igazság hasogatása

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.”
Pál második levele Timóteushoz 2:15

Ez a mondat visszacseng még a gyerekkoromból, amikor kezemmel valami irka-firkát készítve fél füllel a prédikációkra figyeltem. Jól emlékszem csodálkozásomon, mert nekem a „hasogatásról” egészen nem oda illő gondolataim támadtak. Hasogatni a nagypapámnál szoktunk, mikor ősszel behordjuk a fáskamrába a téli tüzelőt. Néha még nekem is megengedték, hogy megcélozzak egy-egy tuskót, és ha nem találtam mellé, akkor tomahawkos indiánnak képzeltem magam. Mi köze azonban a fa aprításának az „igazság beszédéhez”? Idővel rájöttem, hogy különös igemagyarázatomnak van némi alapja. Hiszen sokan saját „igazukat”, egyoldalúan válogatott bibliai idézetekkel megtűzdelve, úgy oda tudják vágni a másik fejének, hogy fület hasít, lelket aprít.

Mindemellett Pál valami másra gondolhatott, mert a 14. versben azt írja Timóteusnak, hogy ne legyenek „haszontalan szóharcok” a hittestvérek között. Hogyan kell hát úgy hasogatni az igazság beszédét, hogy ne bántsunk vele másokat?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” – fogalmaz a 2014-es Revideált új fordítás.


Ezek szerint, ahhoz, hogy helyesen fejtegessük Isten szavát, Isten elé kell járulnunk. A Biblia olvasása nem regény – bár vannak benne izgalmas fordulatok –, sem történelemkönyv – bár számos kapcsolódás van a kor eseményeivel –, sem valamiféle összeesküvés elméletet rejtő jóskönyv – bár fontos téma benne a jövőről szóló tanítás. A Biblia Isten igéje, tehát az az Ige, amelyik 2000 évvel ez előtt testet öltött (János evangéliuma 1:14). Ha mi a Szentírás olvasása közben nem Jézus Krisztust tesszük tanulmányozásunk központi elemévé, akkor igemagyarázatunk fahasogatáshoz lesz hasonló – durva lesz és szálkás. Isten előtt megállni és az ő kinyilatkoztatását befogadni annyi, mint befogadni szívünkbe Jézust, elfogadni a megváltást, és ennek fényében élni a mindennapjainkat. Ez az élet az igazság fejtegetésének egyetlen helyes módja. Olvasd te is így a Bibliádat!

szerda, március 30, 2016

Feltámadt!Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt.
(Lukács evangéliuma 24. fejezet, 6. vers)

Évente rengeteg turista keresi fel, valami különös élményre várva Jeruzsálemben a Damaszkuszi kapuval szemben lévő Sírkertet. Majd bent a rendezett virágágyások, és elcsendesedésre kialakított helyeken kívül nem talál mást, mint egy egyszerű, két részre osztott sziklába vájt üreget.

S mi van ebben az üregben, a sírban? Egy ókeresztény feliraton kívül, semmi. Sokan nem is értik, miért olyan különleges ez a puritán hely, és számukra sokkal megkapóbb a Via Dolorosa végén álló Szentsír-templom csillogása.

S mi a nyitott, üres sír titka? Az, hogy Jézust nem lehet bezárni, konzerválni, majd elővenni, ha épp szükség van rá. Ő nem a csodalámpában lakó dzsinn, akivel kényünk-kedvünk szerint varázsolhatunk.

Másrészt a csodát nem a sírban kell keresni, hanem szerte a világon, ahol a Feltámadt és Élő Megváltó ma is megszólítja a sírdogáló Máriákat, ahol megjelenik a félelemtől bezárkózott tanítványoknak.   

Az üres sír ma azt hirdeti; Megváltód él és szeretné letörölni könnyeidet, szeretne veled reggelizni, ebédelni, vacsorálni, szeretne együtt utazni veled, szeretne tanítani, veled együtt dolgozni, szeretne rajtad keresztül másokhoz szólni, szeretne életed minden mozzanatának részévé válni.

Az üres sír látványa késztessen hálára és annak hirdetésére:

„nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én!” (Ézs.38:18-19)

kedd, március 29, 2016

Ima a betegekért

„Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.
Jakab levele 5. fejezet 14. verse


Két nagyon fontos dologgal találkozunk ebben a versben. Az egyik az imádságnak az ereje, a másik pedig az olajnak a szerepe a gyógyításban.

Kezdjük az imádságnak fontos és elengedhetetlen szükségességéről. Az ima a lélek ösztönszerű lélegzetvétele. De vajon mikor imádkozzunk? Ha baj van, igaz? Nem! Akkor is, amikor úgy érezzük, minden rendben van. Tehát, rendkívüli helyzetekben, szenvedésben, örömben egyaránt imádkozni kell. Az örömöt, az Istennek kell megköszönni, mert Tőle érkezik minden jó adomány és tökéletes ajándék. A szenvedésben is Istenhez kell fordulni, de nemcsak gyógyulásért kell imádkozni, hanem azért is, hogy adjon erűt a szenvedések elhordozásához és fordítsa azokat testi-lelki vonatkozásban a szenvedő javára. Ez a helyes magatartás a szenvedésben, nem Isten vádolása, vagy az egymás elleni sóhajtozás. Isten maga biztat az imádkozásra. Jézus földi életének lényeges eleme volt az imádkozás. Nemcsak példát, de mintát is adott az imádkozásra.


Az olaj szerepe. Az olaj jelképezi a Szentírásban az Istennek Lelkét. Nem minden betegségen tudott ez a szertartásos cselekmény segíteni. Ezért az apostolok idejében csak súlyos betegség esetén került rá sor, akkor amikor már semmilyen emberi segítségre nem volt remény. A „gyógyítók” felkeresték a beteget, imádkoztak érte, felette, megkenték olajjal az Úr nevében. A gyógyító erőt nem az imádságnak vagy az imádkozás aktusának, nem is az olajnak vagy az olajjal megkenés cselekményének, hanem az Úrnak tulajdonították. Nem a karizmatikus volt tehát a gyógyító, hanem az Úr maga. A hitből való imádság csupán hasznos volt a betegre nézve, amennyiben megerősítette a beteget abban a hitben, hogy az Úr gyógyító hatalommal rendelkezik, a gyógyító hatalmával jelen van ott, ahol ketten vagy hárman az Ő nevében együtt vannak. Az olajjal való megkenés is érzékelhetővé tette a gyógyító Úr Szentlelkének a jelenlétét.

Ha olyan betegségben. Ha olyan betegségben szenvedett a beteg, amelyet a bűne okozott, akkor előbb töredelmesen meg kellett azt vallania, azután imádkoztak együtt bűnbocsánatért. A lelki körülmények elrendezése a testi gyógyulásra is döntő hatással lehetett. Nem „utolsó kenet” feladása volt mindez, mert nem a halálra előkészítés, hanem kifejezetten a teljes testi és lelki felépülés érdekében végzett gyülekezeti szolgálat történt.

hétfő, március 28, 2016

Választani kell!

"Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!"

Józsué könyve 24:14-15

Most, mert nem tudhatod, hogy a holnap a tiéd-e. Sokan meghaltak már valamire várva, ami nem teljesedett be, de életük fontos döntését nem hozták meg. Ezért ne halogasd!

Válaszd Istent igazán! Ne csak hírből ismerd, úgy, hogy mások beszélnek Róla és értően bólintasz rá, mert ismerős a téma! Legyen aktív választásod Isten! Ne csak elfogadd, hanem válaszd Őt!

Nem szolgálhattok két Istennek egyszerre. Isten féltékeny Isten, nem engedi, hogy másoknak is szolgáljunk, ha Ő az Istenünk. Egyedül Ő legyen az Úr az életedben!

Ahogyan az ének mondja:

Válasszatok,
Addig mig tart a ma
Ki legyen a ti szíveteknek Ura
Nem szolgálhat
Két úrnak senki sem
Egyiket gyűlölni,
Vagy szeretni kell.

Világi kivánság,
És a pénz, idegen istenek,
Bálványok, szenvedély
Vakítják a szemet.

Válasszatok,
Addig mig tart a ma
Ki legyen a ti szíveteknek Ura
Nem szolgálhat
Két úrnak senki sem
Egyiket gyűlölni,
Vagy szeretni kell.

Ezért hát féljétek az Urat
Néki szolgáljatok,
Hagyjátok el a bűnt
Az Úr előtt járjatok.

Válasszatok,
Addig mig tart a ma
Ki legyen a ti szíveteknek Ura
Nem szolgálhat
Két úrnak senki sem
Egyiket gyűlölni,
Vagy szeretni kell.
Én azonban, és az én otthonom
az Urat szolgáljuk minden napon.

vasárnap, március 27, 2016

Jézus vagy Barabás?

„Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.”
Zsoltárok könyve 119:30

A sír üres. Ez ünnepeljük ma. Ünnepeljük a győzelmet, Isten Fia győzelmét. Ami 2000 éve nagypénteken talán a legnagyobb, legkegyetlenebb vereségnek számított, az volt a világmindenség legdrágább győzelme, és ezt a vasárnapi üres sír pecsételte meg visszavonhatatlanul. 

Húsvét reggelén az elmúlt napok, hetek vagy akár hónapok eseményeitől fásultan merengsz magad elé, és talán nem is tudod, mit kellene érezned, gondolnod itt és most. Mit is jelent ennyi év távlatából egy sziklafalba vájt mélyedés, ami történetesen üres? Mit is jelent, hogy Jézus Krisztus meghalt érted? Mit ad ez hozzá a mai napodhoz?

Isten üzen neked, és ebben az igében is közelebb akar juttatni a megértéshez, ahhoz, hogy kicsit jobban felfogd a kereszt titkát, és megismerd azt, Aki ott függött rajta. Helyetted. Isten üzen: Ő meghalt és feltámadt, hogy te dönthess. Hogy legyen választási lehetőséged, és utad ne egyenesen a kárhozatba vezessen. 

Ő meghalt és feltámadt, hogy te ma felelősségteljesen átgondolhasd az életedet, felmérd az előtted álló lehetőségeket, és választhass, hogy Jézus vagy Barabbás. Ő meghalt és feltámadt azért, hogy legyen lehetőséged a Jóra, az Igazra, az Életre, és ne a halál legyen elkönyvelve számodra. 

Nézd, csak két út van előtted. Jézus vagy Barabbás? Jó vagy Gonosz? Az Igazi vagy egy torz utánzat? Élet vagy halál? Két út van előtted és csak azért választhatsz, mert az egyik önmagát áldozta fel érted. 

Hát éld át ma másként, éld át ma igazán az üres sír, a Húsvét üzenetét, és hozd meg a legfontosabb döntést! Ma hagyj időt önmagadnak, és végre gondold végig a lehetőségeidet! Mérlegelj, tudakozódj, számolj, és tanulmányozd át a szerződéseket, majd mondd ki azt, amit ki kell mondani. Jézus vagy Barabbás?