szombat, március 19, 2016

A szó ereje"Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem."

Ézsaiás 55,11

Ha valamit el szeretnénk érni, mit teszünk először? Hangot adunk neki. Megfogalmazzuk, kimondjuk és a szavaink motiválnak másokat és bennünket. Régóta tudjuk, nem mindegy, mit beszélünk. Egy kritikus helyzetben mindig meg kell válogatni a szavainkat. Ilyenkor mindig átgondoljuk a mondandónkat. Ha egy csoport kerül hasonló helyzetbe, csak illetékes embereket akarnak hallani, kérnek fel beszédre, olyanokat akik igazi szónokok. Akik tanulták, mit, mikor és azt is, hogy hogyan mondják. A közlésünk vigasztalhat, megerősíthet, bátoríthat, segíthet, de tudunk vele bántani és sebezni is. Nem véletlen, hogy az Írás azt mondja: "Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!" (Példabeszédek 25,11) A kimondott, leírt szónak ereje van, ezért nem mindegy, hogyan használjuk.

Ha az emberi szónak ilyen ereje van, milyen ereje van Isten szavának? Elég, ha belegondolunk a teremtés történetébe: "Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." (Zsoltárok 33,9) Ahogy Isten mindennek kezdetén azt mondta, hogy "Legyen világosság! És lett világosság." (1 Mózes 1,3) -, úgy hihetjük azt ma is, hogy szavában teremtő erő van, ami képes a káoszból rendet, a halálból életet létrehozni.

Isten beszéde leíratott, mert maga az Úr akarta így. Ez a Szentírás, a Biblia. "Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei." (2 Péter 1,21) Nincs olyan másik könyv a világon, amely ezzel az igénnyel lépne fel. Vannak szent iratok, mit más népek annak tartanak, de azok egyike sem beszél a teremtő Istenről, annak egyszülött Fiáról, aki az emberek Megváltója és nem jelenti ki, hogy szavai tárják elénk az egyetlen lehetséges utat, amelyen Hozzá juthatunk. Isten szava biztos, egyedi, különleges és olyan szó, amely elvégzi munkáját mindenkor.

Isten szava az Ige. Isten beszéde az Ige. Az Ige azonban nem csupán leírt, vagy kimondott szó, hanem egy személy is, Jézus Krisztus. János evangéliumában a következőket olvassuk: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága... Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (János 1,1-4 és 14.) A mi Megváltónk az, aki mindenkor közvetíti az Atya szavát felénk, az emberiség felé. Ezt tette a teremtéskor és ezt tette egész élete során, amikor a földön járt. Isten szava Jézus Krisztus által válik hatalmas erővé, rajta keresztül telik meg élettel. Az evangéliumok tanúbizonysága által, sőt azokon keresztül vizsgálva érthetjük meg egyedül, kicsoda az Isten! Ezért van az, hogy a Krisztussal való találkozásunk mindig és mindenkorra megváltoztat bennünket. A szívünk vagy megkeményedik, vagy meglágyul. Vagy elfordulunk Istentől, vagy közelebb kerülünk hozzá. Sajnos van, hogy az ige eltorzított magyarázatai, amit máshonnan hallottunk, akadályozzák, hogy világosan lássuk és értsük Isten jellemét. Ezért fontos, hogy ne mások által keressük Őt, hanem mi magunk, személyesen forduljunk Hozzá. Olvassuk a Bibliát naponta! Imádkozzunk naponta! Tárjuk fel előtte egész szívünk, hogy az Isten beszéde megcselekedje bennünk Isten akaratát: üdvösségre vezessen minket!

péntek, március 18, 2016

Pál hite

„Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra.”
2Timóteus 1:12.
Szerinted nem szégyen az, amikor egy meglett felnőtt férfit nyilvánosan megvesszőznek? Aztán meg tényleg ártatlanul egy dohos, nyirkos börtönbe zárnak. Lábát kalodába szorítják. Nagyon elkötelezettnek kell lennie annak a felnőtt férfinek, aki mindezt vállalja, mert úgy érzi, küldetésébe ez még belefér, sőt, annyira bízik megbízójában, hogy teljes bizonyossággal közli: tudom, hogy a nála letett kincsemet megőrzi arra a bizonyos napra. Egy verset találtam ezzel kapcsolatban. Bár nem fejezi ki tökéletesen Pál elkötelezettségét, de egy pici betekintést enged a tökéletes bizalomba. 

Túrmezei Erzsébet
MÉG NEM KÉSZ 

Régi történet. 
Egyházatyától arcképet kértek, 
s nem tett eleget a kérésnek, 
"Olyan csúf az ó-emberem 
- felelte -, hogy azt semmiképpen 
lepingáltatni nem merem. 
Új-emberem lefesteni 
pedig olyan nehéz, 
mert egyre dolgozik rajta a Mester, 
de még nem kész!" 
Rigófüttyös tavaszi kertben 
ma ez a régi történet 
ébred fel bennem. 
Szállnak - tűnnek az évek. 
Jó volna készen lennem! 
A drága Krisztus-arcot 
egyre formálja a Lélek. 
Szépsége néha felragyog. 
De jaj, ha még mindig a régi vagyok! 
Félek. 
"Készíts el engem!" - kértem... s újra kérem. 
Hiszen Te megváltottál drága véren. 
Ne pihenjen, ne nyugodjék kezed, 
míg műved rajtam be nem végezed! 
Amit Te kezdtél, 
soha nem maradt félbe semmi sem. 
Újjá formálsz egészen engem is. 
Hiszem.csütörtök, március 17, 2016

Kivel vacsoráznál?

„Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt”
Ézsaiás könyve 29:18-19

Ha volna lehetőséged együtt vacsorázni egy hírességgel, bárki legyen is az, kit választanál? Talán Barack Obamát, a világ leghatalmasabb országának elnökét? Vagy esetleg Bill Gates-t, a világ leggazdagabb emberét? Bizonyára szívesen eltöltenél néhány esti órát Tom Hankssel, a Forest Gump megható főszereplőjével. A fiúk listájára talán fölkerülne még Angelina Jolie, a lenyűgöző színésznő, a lányokéra pedig Prad Pitt. Ha intellektuálisabb fajta vagy, akkor talán jót beszélgetnél Polgár Judittal, aki 12 éves kora óta verhetetlen sakkban. És valószínű megtisztelő lehetne a népszerű asztrofizikus, Sephan Hawking társaságában vacsorázni. Még hosszan lehetne sorolni a különböző hírességeket, akikkel egy együtt töltött este nagy kiváltság és megtiszteltetés lenne mindannyiunk számára. Biztos vagyok benne, hogy még nagymama és nagypapa korunkban is dicsekednénk vele unokáinknak.


Elgondolkodtató azonban, hogy kikkel szeretné Jézus eltölteni az idejét, amikor majd ígérete szerint ismét eljön hozzánk. A süketekkel, a vakokkal, az alázatosakkal és a legszegényebbekkel – és valószínű ezek fizikailag épp úgy érthetők, mint lelkileg (Máté 5:3).

Mindez számomra két tanulságot rejt magában. Egyrészt Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok. Ha nem vagyok tökéletes, ha fogyatékosságokkal élek (akár lelki, akár fizikai téren), ha mások hasznavehetetlennek tartanak is, a világmindenség ura akkor is értékesnek tart. 

Az Istentől megtapasztalt feltétel nélküli szeretetből pedig másodsorban az következik, hogy nekem át kell rendeznem némiképp az értékrendemet. Egy idős néni meglátogatása és meghallgatása is éppoly értékes lehet, mint neves hírességekkel való találkozás. Az ember értékét ugyanis nem az adja, hogy mennyi van a bankszámláján, hány ismerőse van a facebookon, vagy hogy milyen kiválóan teljesít iskolában, munkahelyen, hanem sokkal inkább az, hogy Isten szeretett gyermeke. Isten így néz ránk. Lássuk mi is ezen a szemüvegen keresztül az embereket!

szerda, március 16, 2016

Fel a kezekkel!És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra üljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.
(Mózes második könyve 17. fejezet 11-12.vers)

Fel a kezekkel! Ma, nem a bankrabló rosszfiúk, vagy az őket üldöző rendőrök kiáltják, hanem az Úr, aki annak idején hatásos módon mutatta meg a népnek Refidimben, hogy az Ő segítsége nélkül emberi erőfeszítéseik kudarcra vannak ítélve.

Fel a kezekkel! - szólt Isten Mózeshez. Miközben Józsué a völgyben harcol, te gyere fel a hegyre és nyújtsd felém kezeidet. Ha nem így teszel, azt fogod látni, hogy gyermekeitek alulmaradnak Amálekkel szemben, akik az úton alattomban a gyengékre támadtak (5Móz.25:18).

Fel a kezekkel! – mondhatta magában Mózes, miközben érezte, hogy kezei elernyednek, és lassan lehullnak, ahogy a vér kimegy belőlük. Ám Áron és Húr látva mindezt, kezeiket ők is felemelték, megfogva és tartva Mózes kezeit.

Fel a kezekkel! Ha fontos számodra küzdő családod sorsa, vagy ha rossz szokásaiddal, bűneiddel komolyan és véglegesen le akarsz számolni, meg akarsz változni, mert „Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel.” (Márk 9:29).

Fel a kezekkel! - ma Jézus szólít téged, mert „nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Ján. 15:5)

S ha fáradt a kezed, és úgy érzed nem bírod tovább tartani, nézz körül és lásd, nem vagy egyedül. Melletted is ott áll Áron és Húr, aki segít, hogy kitarts az imában a teljes győzelemig.

...Kérd, hogy segítse harcod, védjen derítse arcod! Hogyha Uradnak vallod, Ő majd megerősít...

hétfő, március 14, 2016

Ismeri az Úr az övéit

"Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!”"

Timóteushoz írt 2. levél 2:19
Tudja, hogy mit tettél, és mit nem,
mit mulasztottál, és mit kellett volna kihagyni.
Tudja, hogy honnan jöttél, hova mész,
mikor születtél, és mikor fogsz meghalni.
Tudja, hogy mire gondolsz, mit érzel,
mit szeretnél, és mit szeretnél mindenképpen elkerülni.
Tudja, hogy mit kellene változtatnod, és mit megerősítened,
mit elhagynod, és mit megtanulnod.
Tudja, hogy hol élsz, 
milyen kísértéseid, örömeid és bánataid vannak.
Tudja, hogy miben veszítetted el a reményt,
és miben reménykedsz még mindig.
Tudja, hogy mi fáj és mennyire,
tudja, mikor akarnál minden fájdalmat belekiabálni egy sötét verembe, 
mert látszólag nincs senki, aki megértene.
Tudja, hogy mit adtál már fel, és mit szeretnél még ezután.
Tudja, miben fáradtál el és mihez nincs több erőd.
Tudja, hogy ki vagy, és azt is, hogy ki lehettél volna, ha végig hallgatsz Rá.
Tudja, hogy kik fontosak Neked.
Tudja, mikor kelsz fel és mikor fekszel le.
Tudja, hány hajszálad van, a sejtjid pontos összegét is ismeri.

De nem ellenedre, hanem a javadra akarja ezt a tudást használni.
Veled van, ha igényled és segít, ha te is akarod.