szombat, november 15, 2014

Riadó!!!


„Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra? Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.”

1Kor 14,8-9

Nem szerettük igazán a seregben, ha meghallottuk a hangját. Ránk már nem volt jellemző a lelkesedés, vagy az izgalom, sokkal inkább a kelletlenség. Ha szólt, tudtuk mi a teendő, mert megtanultuk, mint az egyszer egyet. Tíz percünk volt arra, hogy abból a helyzetből, amiben voltunk - ha aludtunk, ha a kantinban biliárdoztunk, vagy ha épp vacsoráztunk - felsorakozzunk fegyverben, teljes menetfelszerelésben az udvaron. Az egész század, de ha kellett az egész laktanya megtette ezt. És minderre egyetlen hang, a riadó hangja vett rá bennünket. A parancs szava, amit megtanítottak velünk, a parancsé, amitől háborús időben az életünk függött.

Mennyire fontos a határozottság, az értelem szava akkor, ha Istenről teszünk bizonyságot. Nem csupán magunkért, sokkal inkább azokért, akikért, akiknek szólunk. Mert ahogy a trombita hangja mentette a katonák életét, úgy mentheti a határozott bizonyságtevés mindazok üdvösségét, akik hallgatnak rá.

péntek, november 14, 2014

A szeretet jellemzői

 1 Korintus 13:4-7.


A szeretet himnuszát már rímbe-, versbe- szedték, megzenésítették, talán a legismertebb szakasz a Bibliában, lehet, hogy Te is ismered ezt a dalt:


"Angyalok nyelvén beszéljek bár
Jóságom folyna, mint a vízár
Hitem, reményem bár mily nagyok
Ha szeretet nincs énbennem
Semmi vagyok.

Oszthatom széjjel kincs, vagyonom
Testem a tűzre áldozhatom
Jövendőt szólni is tudhatok
Ha szeretet nincs énbennem
Semmi vagyok"

Szerinted mennyire könnyű megvalósítani az itt leírtakat?

Ma egy kis napi feladatot szeretnék adni neked. Kérlek, vegyél elő egy papírlapot, és írd fel rá a következő szavakat egymás alá:
Hosszútűrő, kedves, nem irigy, nem gőgös, nem büszke, nem sértő, nem önző, nem tart haragot, nem emlegeti a hibákat, együtt örül a sikernek, mentő ötlete van, reménykedő, türelmes.
Ez 13 tulajdonság
A lapot függőlegesen harmadold el. Az első harmadban vannak ezek a tulajdonságok, a középső oszlop első sorába írj egy + jelet, a harmadik oszlopba egy – (mínusz) jelet. Tedd a papírt az asztalodra. Aztán este, amikor hazamész, nagyon őszintén töltsd ki +/- jelekkel. Légy következetes és teljesen őszinte.
Nos, ugye, hogy nem is olyan nagyon könnyű ezek szerint az elvek szerint élni?
De ha megpróbálod, ha naponta végignézed a listát, ha gyakorolod, akkor egy idő után a legszerethetőbb személlyé fogsz válni! Miért ne kezdhetnéd el ezt a folyamatot MA? Rajta! Isten segítségével menni fog!

szerda, november 12, 2014

A Lélek gyümölcse

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”
Pál levele a galáciai gyülekezetnek 5:22-23

Pál az 5. fejezetben arról a jó és rossz közötti küzdelemről beszél, ami bennünk zajlik. A szívünkben levő jót „Lélek szerinti életnek”, a rosszat pedig „a test kívánságának” nevezi (5:16). Majd konkrétan fölsorolja a „test cselekedeteit” és a „Lélek gyümölcsét”:


A test cselekedetei
(5:19-21)
A Lélek gyümölcse
(5:22-23)
1.
házasságtörés,
paráznaság
szeretet
2.
tisztátalanság,
bujálkodás
öröm
3.
bálványimádás,
varázslás
békesség
4.
ellenségeskedés,
viszálykodás
türelem
5.
féltékenység,
harag
szívesség
6.
önzés
jóság
7.
széthúzás,
pártoskodás
hűség
8.
irigység,
gyilkosság
szelídség
9.
részegeskedés,
tobzódás
önmegtartóztatás

Hogyan is lehetne e két párhuzamos listát a mindennapi életre lefordítani?
1.   A házassági kötelék csak szeretettel tartható össze.
2.   A fogyasztói társadalom által kínált rövidtávú élvezetek helyett a Lélek hosszú távú örömöt képes adni.
3.   A hamis istentiszteleti forma lelkileg betegít meg (van is rá egy pszichológiai szakszó: ekkléziogén neurózis); míg az igaz istenimádat békességet ad a szívnek.
4.   A kultúránk azt a benyomást kelti, hogy nekünk mindenre most és azonnal szükségünk van („mert megérdemeljük”); evvel ellentétben akiben Isten Lelke dolgozik, türelmesen megelégszik avval, amije van.
5.   Világunkban elidegenednek egymástól az emberek, féltékenyek egymásra, és haragot táplálnak egymás iránt; míg a lelki ember szívesen segít azokon is, akikkel nem ért egyet.
6.   A testi ember mindig csak magára gondol; míg azokból, akikben a Lélek lakik, jóság sugárzik.
7.   A közösségek – legyen az lakó-, iskolai-, kollegiális-, vagy hitközösség – bomlófélben vannak; míg a Lélek az összetartást erősíti az emberekben.
8.   Sokszor a legjobb barátságok is megbomlanak, amikor az egyik félnek jobban kezd menni a sora; a hívő embert azonban nem zavarják az anyagi, vagy szellemi különbségek.
9.   Míg a testi ember nem érzi magát jól a saját bőrében, és különböző függőségekbe menekül (alkohol, cigaretta, drog, de lehet tévézés, evés, vagy akár szex is), hogy elfeledje ezt a rossz életérzést; addig a lelki ember szívében békesség lakik, és így kiegyensúlyozott életvitelt folytat.

Idáig teljesen világos, de miért mondja, hogy a „testnek cselekedetei” vannak, a „Léleknek” pedig „gyümölcse”? Miért nem beszél a rossz és a jó ember cselekedeteiről? Vagy miért nem a megtéretlen és a megtért ember gyümölcseit sorolja fel? Ha összefüggésben olvasom Pál gondolatait, akkor egyértelmű, hogy a rosszhoz nem kell semmi mást tennem, csak adnom önmagam (Római levél 7:14-25). Az önzés genetikailag kódolva bennem van. Kitörölhetetlenül belém égették az egoista viselkedési mintákat. És saját erőmből képtelen vagyok, képtelenek vagyunk fölül emelkedni önző érdekeinken – ezért tart ott a világ, ahol tart. Ha még is jót teszek, az nem magamtól van, hanem a bennem lakó Lélektől. Ha a Lélek vezet minket, automatikusan megváltoznak a test cselekedetei, és megjelenik a Lélek gyümölcse (5:18).


Így hát, ha ma jók akarunk lenni, akkor ne erőltessük a „jó cselekedeteket”, hanem hívjuk meg imával ma reggel az Isten Lelkét a szívünkbe, és ő majd elvégzi a maga munkáját a nap folyamán, ő majd megajándékoz bennünket gyümölcsével.

Jézus csodájának hatása„Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél; ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala. Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívük meg vala keményedve."
(Márk evangéliuma6. fejezet 51-52. vers)

Jézus földi szolgálatát számos természetfeletti jelenség kísérte végig; vakok, bénák, gutaütöttek, leprások gyógyulása, gonosz lelkektől megszállottak megtisztulása, halottak feltámadása, vízen járás, kenyérszaporítás, a vihar lecsendesítése…

Ám ezek a csodák soha nem öncélúak voltak, hanem mind-mind Messiási mivoltát igazolták. Ezt abból is láthatjuk, hogy bár megtehette volna, de nem gyógyított meg minden beteget, nem járta a temetőket, hogy minden halottat feltámasszon, stb.

Ami viszont ennél jobban elgondolkodtató, hogy milyen közömbösen reagált környezete ezekre a jelekre. Furcsa módon sokszor a hívő emberek hitetlenebbnek bizonyultak, mint az elnyomó rómaiak, a gyűlölt és mélyen megvetett samaritánusok, vagy egyéb pogányok.

Ezt Jézus is látta és meg is jegyezte: „Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg: Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.” (Máté 11:20-21)

S mielőtt elkezdenénk ostorozni az akkori nemzedéket, hogy bezzeg, ha ma történnének ezek… Nézzünk magunkba és tegyük fel a kérdést: Vajon mi, vajon én különb vagyok? Tényleg másként reagálok?

Hiszen, ma is vannak csodák. Ma is, körülöttem és velem is történnek megmagyarázhatatlan dolgok, megmenekülések, melyeket sokszor talán éppoly vak módon nem veszek észre, mint az akkor élt kapernaumiak.

Vagy, ha észre is veszem, hatásuk csak ideig óráig való csodálkozás, esetleg félelem, rettegés, mint a tanítványok esetében. S miért? Ahogy olvastuk: „mert a szívűk meg vala keményedve.”

Így Uram én ma Dáviddal együtt kérlek:

„Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten,…
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét,…
Uram, nyisd meg az én ajakimat,
hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.”
(51. Zsoltár 12-17)

kedd, november 11, 2014

"Szívnek teljességéből szól a száj!"A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
(Lukács szerinti evangélium 6. fejezet 45. vers)Éreztétek már úgy magatokat, hogy megbántátok azokat a mondatokat, amit a másik fejéhez vágtatok, és most szívesen tennétek az esetet meg nem történtté? Miután egy ilyen eset megtörténik és lenyugodtunk, elmondjuk annak, akit megbántottunk, hogy: „nem úgy gondoltam!” Erre jön a megbocsátás és ez nagyon helyes!

De ha nem úgy gondoltuk, akkor hogyan? Akkor miért vágtuk a másik fejéhez a keresetlen szavakat, a meg nem fontolt mondatokat? 

„A jó ember az ő szívének kincséből hoz elő jót…” Kincs? Milyen kincs? Van jó kincs és rossz kincs? Milyen a rossz kincs? Láttunk már valakit, aki a rossz kincs után kutatott? Még a filmekben sincs ilyen! A rossz kincs olyan, amit ha előhoz a gonosz ember az ő gonosz kincsesházából, akkor annak nyomán fájdalmak születnek, sérelmek keletkeznek. Könnyeket eredményez, és a fejlődésünket nem segíti.

Ezzel szemben a jó kincs olyan, aminek nyomán boldogság és öröm száll az emberekre. Ha jót teszek vagy mondok, akkor annak pozitív hatása lesz ebben a világban is, amit rohanó világnak bélyegzünk meg, és amelyben rohanunk mi magunk is. Szinte már nincs is semmi időnk jót tenni, vagy egy jó szót szólni valakihez. Még az üzletből is kirohanunk, pedig mennyibe kerülne szép napot kívánni a másik számára? Még talán szüleinket is elfelejtjük, mert annyira rohanunk, hogy lassan lehagyjuk a saját árnyékunkat. De ne tévedjünk meg, mindig meg lehet állni, és tenni valami jót. Akár szavak által, akár tettekben ki lehet fejezni.

Akkor fogunk mi jó kincseket előhozni, ha a legmegfelelőbb forrásból gyűjtögetünk. A biblia és az imádság ilyen források. Ezek lelőhelyek, ahol kincsekre lelünk. Nagyon jól tudom, hogy akik olvassák e sorokat nem önző emberek, és bízom abban is, hogy a kincseket is megosztják úgy, mint a kincs lelőhelyet, illetve a kincs forrását!

hétfő, november 10, 2014

Láthatatlan túlerő

"De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal."


Királyok 2. könyve 6:16-17

Árulással gyanúsította meg az arám király a népét. Szerencsés és ritka pillanat volt, épp senkit nem lehetett árulással vádolni. A probléma attól még probléma maradt és egy épkézláb bűnbakot sem lehetett találni köztük. Mégis volt valaki, aki tudta a választ - a válasz Elizeus volt. A próféta még arról is a legfrissebb híreket ismerte, amit a király a legtitkosabb helyeken mondott. A lehallgatókészülékek korában nem nagy dolog, de abban az időben igen nagy tettnek számított. 

Az arám király - nem gondolva végig, hogy kivel is van dolga - hadsereget küldött Elizeus ellen Dótánba. Akinek Isten mindent kijelent és aki Isten erejével csodákat tesz, majd megijed egy hadseregtől és erre neki nem lesz megoldása - gondolta. A hadsereg megérkezett - éppen eleget küldött a király ahhoz, hogy Elizeus szolgája halálra rémüljön. 

Elizeus , aki addig is látta a megoldást, kérte Istent, hogy a látás és reménység ajándékát adja meg a szolgának is. Ekkor látta a szolga, hogy Isten angyalai, az arám csapatoknál jóval többen körülvették őket védelmül. Az arámok, nem tudva, hogy a csata már rég eldőlt, támadásba lendültek, de egy ismeretlen harcmodorral találkoztak - Elizeus vakságot kért rájuk. Vakon bevezették őket Samáriába, ahol egy nagy lakoma után hazaengedték őket.

"Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!" 
Nekünk örök életünk van, nekik örök haláluk - bár még lehet csatlakozni az örök életűek csoportjához. 
Nekünk van Igazi Vígasztalónk - Szentléleknek hívják - nekik nincs igazi, csak pótlékaik vannak.
Nekünk van, aki helyreigazítson - még sok is - nekik senki sem szól, hogy "Vigyázz, mert veszélyes az út, amin jársz!"
Nekünk van Megváltónk, aki levette a bűneink terhét - nekik a bűn terhe alatt kell élniük.
Nekünk van térképünk - 66 könyvből áll, de igazán nem hosszú - nekik a sötétben kell tapogatózniuk a "jó vagy rossz?" és a "merre tovább?" kérdésben.
Nekünk van reménységünk, hogy lesz egy szép és tökéletes világ, ahol Isten uralkodik majd, nekik pedig mindent ebben az életben kell biztosítaniuk, mert nincs kilátásuk másikra.

"Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!" 

vasárnap, november 09, 2014

Válassz bölcsen!

„Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.”
Pál első levele a korinthusiakhoz 1:20-21

Hol van a bölcsességed? Hol van a bölcsességed akkor, amikor felteszik neked a nagy kérdéseket? Hol van a bölcsességed akkor, amikor te magad küzdesz ezekkel? Hol van az érthetetlen, megmagyarázhatatlan történésekkor? Hol van, amikor elmegy a jó, amikor nem az győz, aki igazán megérdemelné, amikor az álom nem válik valóra, amikor az ellentéte történik mindannak, ami értelmes és igazságos lenne? Hol van, amikor az ártatlan hordozza tovább a tragédia nyomasztó súlyát, a vétkes pedig élhet tovább büntetlenül? Hol van a bölcsességed a mindennapok lassú táncában, amikor fogaidat összeszorítva kell tenned egyik lábadat a másik után? 

Egyáltalán mi a bölcsesség? Amikor mindenre tudod a választ? Amikor te magad ugyan nem tudod, csak azt, kinél keresheted? Amikor értesz mindent, vagy legalábbis képes vagy kimagyarázni a dolgokat? 

Vagy amikor bevallod, hogy neked is vannak határaid? Amikor bevallod, hogy te is ember vagy, és bizonyos dolgok túl vannak a befolyásodon? 

Ma reggel talán éppen ebben rejlik a bölcsesség, hogy beismerd, nem vagy bölcs, nem vagy elég bölcs, de tudod, ki az, aki ezzel a tulajdonsággal mindenek felett rendelkezik. Ma a bölcsesség azt jelentheti, hogy Istent választod, az Ő útját, az Ő válaszát, ami talán nem úgy és nem akkor érkezik, amikor te szeretnéd. Bölcsesség kell ahhoz, hogy beismerd, esendő vagy, hibáztál, és még fogsz is néhányszor, és szükséged van egy nálad nagyobb, hatalmasabb Személyre az élet labirintusában való bolyongásodhoz. 

Hát válaszd ma ezt a bölcsességet, az igazit: Istent! Dönts ma reggel mellette, ahogy megnyitod a Bibliát, és elolvasod ezt az igeszakaszt! Válaszd Őt ma és minden nap, hozd meg életed legbölcsebb döntését!