szombat, március 23, 2013

Isten velünk van!


„Íme a szűz fogan méhében és szül fiat  és annak nevét Immanuelnek nevezik,
ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Máté evangéliuma 1:23)

Nagyszerű prófécia ez, amelyet Máté evangélista Ézsaiás 7:14-ből idéz. Ennek az igének kapcsán leggyakrabban arra gondolunk, hogy Jézusban maga Isten lett emberré. Valóban így történt, mert Mária, aki szűz volt, a Szentlélektől fogant és így szülte meg Jézust, akiben Isten hús-vér emberré lett. Rendkívül bátorító és vigasztaló, hogy így Jézus a saját bőrén érezhette, tapasztalhatta meg, hogy mit jelent embernek lenni. Ezek után azzal a bizonyossággal fordulhatunk hozzá, hogy Ő pontosan tudja, ismeri aggodalmainkat és küzdelmeinket, ugyanakkor az Ő birtokában van a megoldás és a hathatós segítség is. A Zsidókhoz írott levélben így olvashatjuk ezt: „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek” (Zsidók 2:18).
Ritkán gondolunk azonban arra, hogy a „velünk az Isten” kifejezés nem csak Jézus földre születésének, az Isten emberként való földre jövetelének a csodáját közli. Nem csupán az emberi család tagjaként gondolhatunk rá, hanem úgy is, mint aki a mi oldalunkon áll! Az Immánuel név számomra azt is jelenti, hogy Isten velünk van, és nem ellenünk! (lásd: Róma 8:31). Az evangéliumokban számtalan példáját láthatjuk ennek a „pártfogó” magatartásnak. Jézus mindig azoknak az oldalán állt, akiknek szükségük volt a segítségre (lásd: Márk 2:17). Közösséget vállalt azokkal, akiket kiközösítettek, bántottak, megvetettek, mert az Ő küldetése az volt, hogy egyetlen egyet se engedjen elveszni, aki hittel közelít hozzá (lásd: János 6:37-40).
A pártfogó lelkület mutatkozott meg Jézus munkájának nyomán az alábbi esetekben is (a teljesség igénye nélkül):
  • a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, mert így széppé tette egy ifjú házaspár életének kezdő lépéseit (János 2:1-11)
  • amikor hajlandó volt éjszaka Nikodémussal találkozni, hogy bábáskodjon a zsidó főember hitbeli újjászületésének alkalmával (János 3:1-21)
  • amikor felvállalta a találkozást és a beszélgetést a samáriai asszonnyal a kútnál, akinek az élete ettől kezdve gyökeresen megváltozott (János 4:1-45)
  • vagy amikor a parázna asszonynak kegyelmet hirdetett, bár mindenki ítéletet várt tőle (János 8:1-11)
  • amikor meggyógyított betegeket, halottakat támasztott, megvetett emberekkel vállalt asztalközösséget (Lukács 15:2), stb.

Mindezek az esetek arról tanúskodnak, hogy VELÜNK AZ ISTEN!

Talán időnként te is úgy érzed, hogy egyedül maradtál, nincs embered, aki segíthetne rajtad, vagy túl gyengének érzed magad az élet harcaiban, küzdelmeiben. Ne feled: Isten veled van! Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy testközelből megtapasztalhatóvá tegye számunkra Isten végtelen szeretetét és kegyelmét. Ha bűnbánattal keresed Őt, biztos lehetsz benne, hogy meghallja kérésedet és segítségedre siet. Jézus, most az Atya jobbján ül és minden eszköz és hatalom a birtokában van ahhoz, hogy összeg gondodon segíteni tudjon (lásd: Zsidók 4:14-16). Keresd Őt hittel (Zsidók 11:6; Jakab 1:6) és meg fogod tapasztalni, hogy ISTEN VELED VAN!

péntek, március 22, 2013

"Én vagyok a Krisztus!"„Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: „Én vagyok a Krisztus!” És sokakat megtévesztenek!”
Máté 24:4-5.

Pedig annyira valóságosnak tűnt! Olyan ’bibliai’ amit mondott! Szó szerint idézte a Bibliát! Külsőleg is épp úgy nézett ki, mint Krisztus – azokon a festményeken. Nem létezik, hogy csaló lenne! Olyan alázatos az arca. Meg szeretetteljes! Sőt még betegeket is tud gyógyítani. Kisugárzása van!
Hányszor felléptek már ilyen hamis krisztusok a történelem folyamán, és még hányszor fogunk találkozni velük!
Mit tehetünk? Becsaphatók, megtéveszthetők vagyunk! Vagy mégsem?
Olvastam, hogy egy angliai pénzverdében fél éven át, napi nyolc órában tanítják a világ minden részéből ott tanuló gazdasági, pénzügyi szakembereket. Arra tanítják őket, hogy hogyan vegyék észre a hamis pénzt az igaziak között. Fél éven át egyetlen egyszer sem látnak hamis pénzt. Csak valódi dollárt, valódi fontot, valódi koronát… Fél éven át tanulmányozzák a fogását, tapintását, szakíthatóságát, a rajta lévő képet… De hamis pénzt nem látnak. Fél év után olyan tökéletesen ismerik a valódit, hogy egyetlen pillanat alatt kiszűrik, ha hamis keveredik a csomagba.
Isten sem kíván tőled lehetetlent. Nem kíván tőled mást, mint hogy naponta tanulmányozd az igazi Krisztust. Ne foglalkozz a hamisítványokkal! S ha valóban megismered Őt, akkor ’sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem bekövetkezendők’ nem tudnak eltántorítani, megingatni.
Tehát ne félj a hamis krisztusoktól. Ismerd meg az Igazit! Lépj vele barátságba! És hidd el, nem tudnak megtéveszteni, elhitetni. Kezdd el a tanfolyamot még ma!

csütörtök, március 21, 2013

Csak Jézus


"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

János evangéliuma 14:6

Jézus az út, az igazság és az élet. Ha nincs utad, rendeltetésed, amely szerint élned kell, hiába lenne örök életed, nem lenne értelme leélni. Ha van örök életed, de nem igazságban éled, megint csak kárbaveszett élet lenne. Kell az út, az igazság és az élet egyaránt. De mennyire sivár lenne az élet, ha ezek a nagyon fontos összetevők csak eszmék lennének és nem egy Halhatatlan Isteni Személy, Aki bár halhatatlan volt, mégis letette az életét értünk. Az Út, az Igazság és az Élet nem eszmék, amiért akár meg is lehetne halni, hanem Egy Személy, Aki Maga meghalt, hogy ez a három a miénk lehessen.

Nem tudjuk felfogni, hogy milyen lehetett az a közelség, ami az Atya és Ádám között volt a bűneset előtt, amikor Isten személyesen látogatta meg az embert, hogy beszélgessenek. De milyen óriási lett a távolság kettejük között a bűneset után, amikor Isten saját Maga vezette ki az emberpárt az Édenből, hogy menjenek ki onnan. Négyezer hosszú évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Isten újból szemtől-szemben találkozhasson az emberrel, de ez azért történhetett meg, mert Isten emberi alakban mutatkozott az emberek előtt.

A bűneset miatt többet nem lehet találkozni az Atyával közvetlenül. Nem azért, mintha Isten kiköltözött volna az életünkből a bűneink miatt, hanem mi küldtük el Istent, hogy ne zavarjon minket, amikor bűnözünk. Kettőnk közül Isten szenved jobban ettől a viszonytól. Istennek mégis volt egy megoldási módja erre a lehetetlen helyzetre. Kell egy közvetítő, aki Isten is és ember is egy személyben. Mivel az emberek közül senki sem válhat Istenné, ezért csak Istennek lehet emberré válnia. Az emberré vált Isten lesz Az, Aki megmutatja az elfelejtett útvonalat vissza az Atyához.

Örüljünk Jézusnak, Aki annyira szeretett, hogy feláldozta az életét értünk, és örüljünk Annak az Atyának, Akinek annyira hiányoztunk, hogy a Fia halála árán is létre akarta hozni az újabb találkozót velünk. A Fiú az Út az Atyához, de az Atya Az, Aki szüntelenül arra vágyakozik, hogy álarcok nélkül találkozhassunk. Ennek a találkozónak pedig sohasem lesz vége…

szerda, március 20, 2013

Valós jutalom


„Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.”
(Példabeszédek könyve 11. fejezet 18. vers)

Mikor egy-egy betegség kapcsán, a természet erői elleni tehetetlenség okán, vagy szeretteink sírjánál állva szembesülünk törékenységünkkel, ránk törhet a gondolat;

Mi értelme, hogy itt élünk ezen a földön? Dolgozunk, robotolunk, de ahogy üres kézzel jöttünk, ugyanúgy üres kézzel megyünk el. S ha ennyire mulandó az élet, jobban át kéne gondolni mire mennyi időt és energiát használunk el.

De hogyan tehetjük meg ezt? Ne menjünk ma iskolába? Hagyjuk ott a munkahelyünket és maradjunk itthon, egymással beszélgetni, Bibliát olvasni és imádkozni? Ne foglalkozzunk a földi dolgokkal, csak a mennyeiekkel?

Mit jelent olyan fizetségért, olyan jutalomért dolgozni, olyan kincset gyűjteni, amit nem lopnak el, ami nem megy tönkre, nem romlik el, nem rozsdásodik, nem inflálódik?

Egy asztalos így fogalmazta ezt meg; sokan azon fáradoznak, hogy napról napra több széket készítsenek, melyeket eladva hamar gazdaggá és híressé válhatnak.

Számomra viszont nem az a fontos, én gazdag és híres legyek, hanem, hogy a székek, amiket készítek azok napról napra tökéletesebbek legyenek.

Ez volt a Názáreti Ács egész életének célja, benn a műhelyben és később kinn tanítás közben is. Mert az igazi szeretet; nem a maga hasznát keresi, hanem a másokét, ennek jutalma pedig örök élet a szeretet Istenével.

„A másokért folyó önzetlen munka lelkülete állhatatosságot, elmélyülést, szilárdságot és Krisztushoz hasonló szeretetteljes jellemet ad; békét és boldogságot nyújt. A szív mindig nemesebbre törekszik. Többé nincs helye a hanyagságnak és önzésnek.

Azok, akik ily módon gyakorolják a keresztény erényeket, növekedni és erősödni fognak, hogy Istenért dolgozhassanak. Világosan megértik a lelki dolgokat, állandóan gyarapszanak hitben, és növekszik imáik ereje. Isten Lelke munkálkodik szívükben, és a mennyei kapcsolat megtermi a szív összhangját. Azok, akik ilyen önzetlen fáradozással áldozzák oda magukat embertársaik javáért, munkálják legbiztosabban saját üdvösségüket.” (E.G.White; Jézushoz vezető út 65.o.)

Jézus bátorítása ma számodra: „Eredj el, és te is a képen cselekedjél.”

kedd, március 19, 2013

Levághatod a gombot
„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!  
Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!”   Mikeás könyve 7:18 - 19
Vasárnap a fiatalok elmondták, hogy nekik mit jelent Jézus Krisztus. Egy ifjúsági táborban hallották, hogy a bűnt Jézus le tudja vágni, mint egy gombot. Ő képes megbocsátani a bűneinket.  Ezután ketten elsorolták azokat a mondatokat, amit táborban lévő fiatalok írtak Jézusról. Ő igazságos, szentséges, mindenható és elhangzottak nagyon egyedi megfogalmazások is.

A szünetben valaki felháborodva mondta: „Hogy lehet ilyet tenni, a bűntől nem lehet ilyen könnyen megszabadulni, hogy levágom mint egy gombot” .

De igen meg lehet! A ma reggeli Igénk éppen ezt mondja. Sátán igyekszik a bűneinkkel megkötözni bennünket, de Isten „megbocsátja a bűnt …. nem tartja haragját örökké” és örömét leli abban, hogy kedvez az embernek.  „Eltapossa álnokságainkat” és a tenger mélyébe veti minden bűnünket.

Nem mi vágjuk le a gombot, Ő szeretne tisztává tenni, minden vágya erre irányul. Gondolj csak bele! A világmindenség Istene szeretne valamit elérni az életedben. Vágyik rá, mert szerelmes beléd.

Hadd tegyem ezt nagyon gyakorlativá. 
Tegnap összevesztél a szomszédoddal. Ott van a szívedben a bűntudat, hogy ezt nem kellett volna. Igazad volt, de mégsem kellett volna kiabálnod. Az este csendességében leborulsz az ágyad mellé, és elmondod Istennek: „Uram, ne haragudj rám, bocsásd meg nekem, hogy indulatos voltam!”

Mit fog tenni Isten? Amikor őszinte szívből elmondtad ezeket a szavakat egy mérhetetlen békességet ad, mert megbocsátott neked. Ő vágyik arra, hogy megbocsáthasson. De többet is tesz. Erőt is kapsz ahhoz, hogy nagyobb legyen a tűrőképességed, és holnap egy tál süteménnyel át tudjál menni a szomszédodhoz.

Ne engedd, hogy a bűntudat darabokra szakítson, vagy gúzsba kössön! Minden nap egy új reggellel kezdődik.

hétfő, március 18, 2013

A hű szolga jutalma


„Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett háznépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál.  Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé teszi.”

Máté evangéliuma 24:45-47

Középiskolás éveim alatt gyakran előfordult, hogy az oktatónk hosszabb-rövidebb időre magukra hagyott bennünket a tanműhelyben. Ma is nagyon jól emlékszem, hogy mi történt ilyenkor. Hiába volt kiadva a feladat, ez nem mindenkit érdekelt egyformán. A lusták elkezdtek lustálkodni, a vagányok vagánykodni, a viccesek viccelődni, a rendetlenek rendetlenkedni… a lelkiismeretesek pedig mindettől függetlenül tették a dolgukat. Általában ez volt a kisebbség. A helyzet akkor változott meg, mikor újra nyílt az ajtó. Akkor hirtelen mindenki úgy csinált, mintha tényleg a rábízott feladatot végezné.

A mi Mesterünk is elment egy időre és feladatot bízott ránk. Senki nem tudja, meddig kell még rá várni, de ettől még a dolgunkat végezni kell. A keresztény szolgálat elsősorban abban áll, hogy a Máté 28. fejezetének nagy misszióparancsa szerint, elmegyünk, hirdetjük a megváltás jó hírét, és tanítvánnyá tesszük az embereket. A szolgálat másik formája az, amikor én magam, a saját adottságaimmal (lelki ajándékaimmal) szolgálom Istent és az embereket. Lehet, hogy látványos dolgokat teszek, lehet, hogy éppen senki nem látja, vagy nem értékeli. A lényeg, hogy legyek hűséges és lelkiismeretes. Tegyem meg a rám eső részt.

Mesterünk hamarosan ránk nyitja az ajtót. Mi lát majd, ha megjelenik? Tudunk-e őszinte alázattal szolgálni, bármilyen területre is állított bennünket? A kis dolgokban való hűség fog alkalmassá tenni a nagyobb feladatokra. Bárhol is tartsunk, ne feledjük: a jutalom nem marad el. 

vasárnap, március 17, 2013

Megállni „az Emberfia előtt”


„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”
Lukács evangéliuma 21:34-36

Belegondoltál már milyen lesz majd, amikor mindenkinek meg kell állnia Isten előtt? Milyen lesz majd életedben először belenézni a szemébe, és meghallani egyenesen hozzád intézett szavait? Milyen lesz majd először meglátni őt, akit csak elképzelni tudsz? Milyen lesz majd a tükör homályossága nélkül ismerni az Istent? 

C. S. Lewis Narnia krónikáinak utolsó kötetében fantasztikus képet fest arról, hogy ő milyennek látja a végítéletet. A teremtett lényeknek mind Aslan elé kell állniuk, a szemébe kell nézniük, és eszerint dől el örök sorsuk. Akiknek szemében gyűlölet és rettegés ég, azok eltűnnek az oroszlántól balra, annak hatalmas, feketén örvénylő árnyékában. Akiknek szemében szeretet fénylik, belépnek Aslan országának kapuján, és sorsuk az örök boldogság lesz. 

Belegondoltál már abba, vajon mi rejlik tekinteted mélyén, ha Istenre nézel majd? Milyennek ismerted meg őt, és hogyan döntöttél vele kapcsolatban? A mai nap egy újabb lehetőség arra, hogy megismerd Istent valójában, és bátran, szeretettel néz a szemébe. Ma még elmondhatod neki, hogy szeretnéd igazán tudni, ki is Ő, és szükséged van az Ő jelenlétére. A ma még a tiéd, ezért hát jól gondold meg, mire használod fel értékes perceit!

Az örökké szemszögéből mit sem érnek a mindennapok nyűgjei, a megélhetés gondjai. Ne engedd, hogy ezek átvegyék gondolataid és életed felett az uralmat. Emeld szemed az igazán lényeges irányába, és ismerd meg az Emberfiát!