szombat, március 09, 2013

Az Úr imádsága


„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.  És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”
(Máté evangéliuma 6:9-13)

Régóta ismerem ezt az imádságot. Időnként el is imádkozom. Lassan szoktam mondani, hogy a szavak mögötti tartalom kidomborodjon bennem. Igyekszem a mondanivaló mélyére látni, átélni, a szavak értelmét. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen a mondaton: „bocsásd meg a mi vétkeinket…”. Könnyű ezt így, felszínesen mondani, de így is gondolom? Látom a bűneimet, aminek a bocsánatát kérem?
Tudom, hogy minden ember bűnös (Róma 3:10-11), ezek közé tartozom én is. Ezt nem nehéz kimondani, mert nem csak rólam szól. Ebben benne van a másik ember is, aki természetesen sokkal bűnösebb, mint én.
Mostanában úgy gondolom, hogy ezt a kérést sokkal inkább egyes szám első személyben kellene mondani, valahogy így: „Bocsáss meg nekem, mert bűnös vagyok!”. Ez így már sokkal nehezebb. Amikor kimondom, nem is tudom azonnal, mit kellene az Úrnak megbocsájtania. Aztán dereng egy-két emlék, amit nem is tartok olyan nagy bűnnek, de hát illik megvallani. Aztán eszembe jut a vámszedő, akiről ez van feljegyezve: „A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek!” (Lukács evangéliuma 18:13). Érzem én magam ilyen bűnösnek? Érzem azt, hogy nagy bajban vagyok és ennyire kell nekem a szabadítás, Isten bűnbocsájtó kegyelme?
Aztán eszembe jut egy idézet: „Számos bálványimádó elfogadta a keresztény hit egyes tanítását, miközben megtagadott más fontos igazságokat. Azt mondták, hiszik, hogy Jézus az Isten Fia, és hisznek halálában és feltámadásában is, de nem ismerték el bűnös voltukat, és nem érezték, hogy szükségük van megtérésre, életük megváltozására.” (Ellen Gould White, A nagy küzdelem, Budapest: Advent Kiadó, 1991. p.39.). Hogyan állok én ezzel? Ezen gondolkodom…
Aztán abbahagyom a miatyánk ima sorainak ismétlését és így kezdek imádkozni: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok könyve 139:23-24).
Nem akarok vak lenni! Úgy akarom látni önmagam, ahogyan Isten lát engem: bűnösnek, nyomorultnak, szerencsétlennek, halálra ítéltnek! (Jelenések 3:17). Ugyanakkor vágyom látni az Ő felém nyújtott, átszegezett kezét is, miközben azt mondja nekem: „Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” (János evangéliuma 8:11). „Bízzál fiam! Megbocsáttattak neked a te bűneid.” (Máté evangéliuma 9:2).
Ezután már csak azt tudom mondani: Köszönöm Uram, hogy megmentettél, köszönöm a kegyelmet! A tiéd vagyok egészen, tölts be teljesen a te Szentlelkeddel. Most értettem meg igazán, hogy addig, amíg nem tapasztaltam a bűnbocsánat örömét, nem is voltam Krisztusé. Vagyis az eszemmel az övé voltam, de a szívemmel csak mostantól vagyok az övé, mert tudom, mit tett értem (Róma 7:18–8:2). Köszönöm Uram, hogy mostantól már teljesen - az eszemmel és a szívemmel is - a Tiéd vagyok! Ámen!

péntek, március 08, 2013

Hogyan imádkozzak?
„Ugyanakkor a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal!”
Róma 8:26.

Több „ima-tapasztalatom” is volt már.
Valaki kért, hogy imádkozzam beteg gyermekéért. Megtettem, miközben ő egy könyvet lapozgatott. Máskor - egy másik személy összevissza bámult, nézegetett, amíg én szívből imádkoztam érte. Volt olyan, hogy lehajtott fejjel, összekulcsolt kézzel imádkoztam, és amikor végeztem, azt láttam, hogy tágra nyílt szemekkel figyeli, hogy mit csinálok. Volt olyan is, hogy imádkozás alatt beszélgetett a mellette állóval, vagy éppen hangosan, félhangosan mondta utánam, amit mondtam. Vagy ’ámen’-ezett, ’hallelujá’-zott.
Egyszer mondtam egy hölgynek, hogy „imádkozzunk ezért!” Ő azt válaszolta: de én nem tudom, azt hogy kell. Többször hallottam: „Én nem tudok imádkozni!” „Nem tudom, mit mondjak!” „Nem jönnek a szavak!” „Én csak a Miatyánkot meg a Hiszekegyet tudom” „Saját szavaimmal sosem imádkoztam!”
Találkoztál már velük? Vagy tán te is közéjük tartozol?
Pedig hidd el, mindannyiunknak lennének szavaink a Teremtőhöz, a mi Urunkhoz! Kimondva, kimondatlanul, ott állunk egy-egy betegség, halál, nagy esemény vagy hirtelen jött öröm közelében – mondanánk valamit Annak, aki ott van fölöttünk. Akinek mindezt köszönhetjük. Akitől választ szeretnénk kapni. Vagy erőt. Vagy bátorítást, vagy egy „zsebkendőt” könnyeink letörléséhez, vigasztaló szót – és nem tudjuk, hogyan fogjunk hozzá.
Hát akkor kérlek, most újra olvasd el figyelmesen a fenti Igét! Ugyanis van Valaki, aki segít neked. Ott áll melletted, és megfogalmazza a szavakat. Nemcsak fogalmaz, hanem képes nyugalmat is adni. Bátorít. Megerősít. Ő a Szentlélek! Tehát ne félj! Bizalommal fordulj Hozzá! Melletted áll – és segíteni szeretne Neked! Vedd igénybe még ma ezt a felajánlást, ezt a szolgálatot. És ha bátortalanul is, ha bizonytalanul is, de mondd azokat a szavakat, amiket a szívedre helyez! Ne félj kimondani őket! Sok áldást kívánok ehhez Neked!

csütörtök, március 07, 2013

Egészen ért az Úr

"Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam."

Zsoltárok 139:4 

Tapasztaltad már, hogy még nem is kérted Istentől, csak megfordult a fejedben, hogy jó lenne, és még mielőtt kérhetted volna, már beteljesedett?

Természetesen nem válna a javunkra, ha minden teljesedne, főleg azonnal, de néha Isten megajándékoz ilyen váratlan meglepetésekkel.

Aki ismeri a hajszálaink számát, mindent tud rólunk. Tudja mikor vagyunk szomorúak és miért. Tudja, mikor vagyunk fáradtak és mikor vidámak, mikor van kedvünk mindenkit a szívünkre ölelni és mikor nem akarunk emberrel még csak találkozni sem.

Milyen jó, hogy ezek az információk olyan Valakinek a birtokában vannak, Aki nem ellenünkre, hanem értünk használja föl, amit tud rólunk

Ennek ellenére mondjuk el Neki, hogy mi van bennünk!                 Fáradt vagy és nyom a bűnnek terhe?

                 Mondd el Jézusnak, mondd el Jézusnak!

                 Bánat fog el s nincs öröm szívedbe'?

                 Mondd Jézusnak egyedül!                 Mondd el Jézusnak, mondd el Jézusnak!

                 Ő az igazi barát.

                 Nincs oly hű barát senki sem e földön,

                 Mondd Jézusnak egyedül!

                          

                 Könnyeidet nincs aki megértse?

                 Mondd el Jézusnak, mondd el Jézusnak!

                 Ő jól tudja, nincs titok Előtte,

                 Mondd Jézusnak egyedül!

                          

                 Felleg borult életed egére?

                 Mondd el Jézusnak, mondd el Jézusnak!

                 Bánatod vesd Jézusod szívére,

                 Mondd Jézusnak egyedül!

                          

                 Nyugtalan vagy, mert közelg halálod?

                 Mondd el Jézusnak, mondd el Jézusnak!

                 Vagy eljöttét oly epedve várod?

                 Mondd Jézusnak egyedül!

szerda, március 06, 2013

Minden javunkra van


„Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.”
(Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet 28. vers)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Volt neki egy fia és egy sovány gebéje, mellyel a kis földjüket szántották. Egyszer aztán a ló elkóborolt és nem jött vissza.

A falubeliek erre azt mondták; Jaj szegények, milyen csapás! Már lovuk sincs már, amivel a földet műveljék.

Eltelt két-három hét, mikor váratlanul hazakerült a gebe, de már nem egyedül, hanem vadlovak egész csapatával.

A falubeliek erre azt mondták: Milyen szerencsések! Most már vígan és gazdagon élhetnek, mással dolgoztatnak.

Telt múlt az idő, a fiú épp be akart törni egy lovat, mikor leesett és olyan súlyosan megsérült, hogy egész életére lesántult.

Erre a falubeliek így szóltak: Jaj szegények, micsoda szerencsétlenség! Ki fogja most vezetni a gazdaságot?

Később kitört a háború. Minden fiatalt besoroztak a faluból kivéve a sánta fiút.

Erre mindenki azt mondta: Ó, milyen szerencsések! Így biztosan nem veszítik el a szülei.

S valóban, milyen rövidlátó az ember! Csak a pillanatnyi helyzetet látjuk, és azt is többnyire sötéten, reménytelenül, kilátástalanul. Pedig boldogságunk nagyban életszemléletünkön is múlik.

Erről tesz bizonyságot a Biblia minden hőse, akik arra biztatnak ma is:

 „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik félik Őt nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.” (Zsolt.34:9-11)

kedd, március 05, 2013

Isten boldognak szeretne látni „Senki se mondja, amikor kísértést szenved „Az Isten kísért”, mert az Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra senkit.” Jakab 1:13  (Sztl)


Jelenleg milyen kísértések vannak az életedben? Házassági problémákkal küzdesz, pénzügyi problémáid vannak vagy talán gyerekeid tértek le a helyes útról vagy egy régi betegséged újult ki?
Mit mondasz erre? „Én ezt már nem bírom tovább!”

Tudod, Isten mit szeretne hallani tőled? Azt akarja, hogy ezt mondd  „…ha Isten velünk, kicsoda ellenük” Róma 8, 13.

Isten boldognak szeretne látni. Bármilyen nehézségek is vannak az életedben, azokat a Kísértő adja, nem Isten. Minden rossz okozója Sátán.

Ha jó barátja lennél a miniszterelnöknek, akkor úgy gondolnád, minden rendben lenne az életedben? Gondold csak el, sokkal hatalmasabb személy a Te támogatód.
A Biblia arra tanít, hogy az ég és a föld teremtője veled van. Minden probléma eltörpül az életedben, ha ennek a tudatában vagy! Vajon Sátán kísértései sikeresek lehetnek, ha maga Isten áll az oldaladon?

Jézus Krisztus azért halt meg, hogy nekünk életünk legyen. Jézus halála miatt, Isten fiai lehetünk. Isten családjába tartozni egy nagy megtiszteltetés. Mi nem érdemelnénk meg az Atya szeretetét, de mivel Jézus bennünk él, ezért szeret bennünket. Ő még a rosszat is a javunkra fordítja.

Nick Vujicic a kezek és lábak nélkül született ausztrál férfi írja az egyik könyvében:
„Mikor negatív gondolatok, rosszkedv tör rád, ne felejtsd el, hogy választhatsz. Ha segítségre van szükséged, kérj segítséget. Nem vagy egyedül. Választhatod, hogy jobb napokat idézel magad elé, és választhatod, hogy cselekedni fogsz, hogy valóra váltsd őket”

A választás a Tiéd, de ne feledd el, Isten melletted van ma is és azt szeretné, hogy boldog légy.

hétfő, március 04, 2013

Istentől jövő ajándékok


„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.”
Jakab levele 1:17

„Hol volt Isten, mikor segíteni kellett?” „Ha valóban van Isten, miért engedi meg ezt a sok szenvedést és nyomorúságot?” – Ismerős kérdések, igaz? Istent okolni a bajokért, nem új keletű dolog. De akkor ki az oka a jó dolgoknak? Kinek köszönhetjük az oltalmat, a gondviselést, az élet kisebb-nagyobb örömeit?

Túl egyszerű lenne mindenért Istent okolni, és a Biblia szerint nem is igazságos, hiszen ott van Sátán, és ott itt vagyunk mi – lázadó, bűnös emberek. Isten néha valóban büntet, fegyelmez, hogy észhez térítse az embert, de nem okoz szükségtelen szenvedést senkinek. A bajok, a szenvedések a bűn következményei, aminek a Biblia szerint hamarosan vége lesz Jézus második eljövetelkor.

Isten jó ajándékait épp ebben a bűnnel terhelt világban kellene igazán értékelnünk. A Gonosz nem ad nekünk jó dolgokat. Pillanatnyi örömöket, élvezeteket adhat, de végső soron azzal is csak pusztulásunkat munkája.
A teremtés hat napja után, azt mondta minden alkotásról, hogy „igen jó”. Igen, ő jó, tökéletes földet adott nekünk otthonul, és ráadásul még adta az Éden kertjét. Ádámnak társat adott Évában, és minden jóval betöltötte életét, amire csak szüksége lehetett.

Isten jó és tökéletes ajándékai ma is záporoznak ránk. Állj meg most pár percre és gondold végig az élted jó dolgait, melyeket nem élvezhetnél Isten ajándékai nélkül. Gondold végig, miért lehetsz most, ebben a pillanatban is hálás. Vedd számba este, hogy mi mindent kaptál ma Istentől. Adja meg a „Jó Isten”, hogy megtapasztaljuk jóságát minden nap!

vasárnap, március 03, 2013

Hajszálnyi csoda (2)


„Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.”
Máté evangéliuma 10:29-31

Felkészült rá, hogy elveszítheti ezt is, ezért még a kezelések előtt levágatta haját egészen rövidre. És várt. Várt, hogy mikor kezdi el egyik szál a másik után feladni a küzdelmet, hogyan válnak el az életet már alig adó testtől, és hullanak egymás után a földre, jelezve a szomorú véget. A paróka már megérkezett, és a haj csak ritkult alatta tovább, míg végül semmi sem maradt, csak a küzdelem folyt némán és keményen. 

Műtét, lábadozás, és újabb fajta kezelések sora, melyek már nem ártottak a hajnak, és hófehér szálak nőttek a mindig igényesen dohányszőkére festettek helyébe. Hirtelen nem ismerted fel őt, ahogyan ott ült az asztalnál törékenyen, hajlottan, gyengén, és életed hőse olyan kicsinek látszott. A kór csak terjedt tovább megállíthatatlanul, belőle pedig felszakadtak a jogos kérdések. Miért? Miért engedi meg ezt Isten? Hol van Isten? 

Valahol a szenvedések csendjében te is tudod, hogy megtalálta a választ. Van Isten. Van Isten, aki elment érte a végsőkig, hogy többet adhasson számára, mint 59 évet. Van Isten, aki számon tartotta az elhullott és a megőszült hajszálakat is. Van Isten, akinek kimondhatatlanul értékes volt, és ennek bizonyítékát adta élete során. 

Van Isten, aki várja majd őt a feltámadás hajnalán, és aki ma feléd is kiáltja a remény üzenetét: értékes vagy! A Csillagot már lehozta érted az égből, a mennyet már összekötötte neked a Földdel, a döntés csak rajtad áll. Hát halld meg úgy ezt az igét ma reggel, mint még soha! Halld meg belőle az élet kiáltását, Isten kegyelmét, és indulj el felé a megismerés útján!