szombat, július 28, 2012

Kiválasztottak

„Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.”
5Móz 7,6-7

Micsoda élmény, mikor több száz, vagy több ezer ember közül téged választanak ki! Néhány napja érkeztek meg az sms-ek a felsőoktatásba jelentkezők számára a jó, vagy rossz hírrel. „Ön felvételt nyert a … intézmény … kar … szakra.” Sok-sok diák élhette át a kiválasztás örömét, vagy az elutasítás bánatát, de min múlott, hogy melyiket? Természetesen a pontszámokon. Azon, hogy hogyan sikerült az érettségi, hogy mennyi plusz pontot tudtak összeszedni még. Vagyis nagyobb részt rajtuk. Milyen jó, hogy a rendszer elég humánus ahhoz, hogy a számunkra legkedvezőbb módon számoljon. És még így is maradtak olyanok, akiknek nem sikerült.

Nemsokára itt a szeptember és az elitebb karok, iskolák új gólyái büszkén, kihúzott testtartással lépnek be a tantermekbe. Milyen jó is élvezni a megérdemelt jutalmat. Aztán csak pár hónap, és jön a következő vizsgaidőszak az újabb küzdelemmel a bennmaradásért.

Megszoktuk már, hogy meg kell küzdenünk a jobb helyekért, aztán azok megtartásáért, de az Istentől való kiválasztottságunk még sem ilyen. Ugyanis nem függ a teljesítményünktől, nem függ a múltban elért eredményeinktől, mert nem érdem kérdése, hanem a kegyelemé. A kegyelem pedig mindenkié lehet, mindenkinek jár, adható, aki élni szeretne vele. Ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk nem kell megfelelni senkinek sem. Még csak egy vizsgán sem kell helytállnunk, mert valaki megtette helyettünk. Olyan ez, mintha a legjobb tanuló teljesen legálisan elmehetne helyettünk a bizottság elé, ott felmondaná a mi tételünket, aztán nekünk írnák be a jó jegyet. Sőt, ha úgy döntesz, hogy most inkább mégis te akarnál megfelelni, és elbuknál; Ő újból és újból felajánlaná neked ezt a lehetőséget, akár hetvenszer hétszer is.

Talán most azt kérdezed, miért tenne ilyet valaki? A Biblia válasza egyszerű: szeretetből.

péntek, július 27, 2012

Majdnem megtérés


„Agrippa így szólt Pálhoz: "Majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé legyek!"
Apostolok cselekedetei 26:28.

Egy régebbi kis írásomat szeretném most itt közölni.

Majdnem

Majdnem elértem a vonatot. Még láttam az utolsó kocsit, amikor szaladtam a peronon.
Majdnem férjhez mentem. Majdnem elütött egy autó. Majdnem influenzás lettem. Majdnem, majdnem, majdnem…
’A majdnem az mindig nem!’ – mondja egy régi mondás.
A Bibliában ötször fordul elő ez a szó. Ebből két alkalommal sorsok dőltek el ezen az egy szón. Apostolok cselekedetei 26:28-29. verseiben.
"Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.
Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva. "

Milyen ’majdnem’ esetekről olvashatunk a Bibliában? Gondolkozz el mindegyiken pár percig!
- Izsákot majdnem feláldozta édesapja, amikor Isten az utolsó pillanatban megláttatta vele a szarvánál fennakadt kost.
- Izrael fiai majdnem bementek az Ígéret földjére negyven nap alatt.
- Orpa majdnem a héber közösség tagja lett Ruthoz hasonlóan.
- Mózes is majdnem bement Kánaánba
- A tíz kém is majdnem elmondta a teljes igazságot
- Máté 7:21-23-ban is olvasunk a majdnem keresztényekről. „Nem az megy a mennyországba, aki azt mondja énnekem: Uram! Uram! - hanem aki az én mennyei Atyámnak akaratát teszi. Sokan mondják majd énnekem ama nagy napon: Uram! Uram! - nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket s nem a te nevedben műveltünk-e sok hatalmas dolgot? És én akkor értésükre adom: sohasem ismertelek titeket! El innét, el színem elől, gonosztevők!”
- A juhok és kecskék példázatában is láthatunk majdnem jól és jót cselekvő csoportot.
- Az öt bolond szűz is majdnem bement a menyegzőre.

Még nagyon sok ilyen majdnem esetről olvashatunk a Szentírásban.

Értelmező szótár szerint: úgy, hogy közel van hozzá, de nem teljesen; szinte.

És TE hogy állsz ezzel a kérdéssel?
Majdnem mindennap olvasod a Szentírást? Majdnem teljesen átadtad, odaszántad magad Isten szolgálatára? Majdnem 100%-os keresztény vagy? És végül majdnem bejutsz Isten országába?

A Hitünk éneke című énekeskönyv 182-es éneke így hangzik:

Már majdnem teljes benned a hit
És szíved kész, hogy Jézushoz vidd.
Ne csald meg lelkedet, Ne űzd el üdvödet
Ne mondd, hogy nem lehet, Ha Jézus hív!

Már majdnem kész vagy, ó jöjj ma még
Hisz még ma biztos az üdvösség.
Ím Jézus várva vár, halld hív az angyal már
Sürgetve szózat száll: Ó, jöjj hamar!

Már-már eléred az üdvödet
De hogyha késel nem lesz tied.
Lelked csak majdnem kész. A majdnem túl kevés
Légy kész, hogy el ne késs, ó jöjj ma még!

A „majdnem” túl kevés!
Amikor eljön az ítélet, azok sokkal jobban fognak bánkódni, akik már-már ott voltak, hogy elérjék, mint azok, akik távol voltak Jézustól.
Jobban fog fájni, ha látod Jézust eljönni az ég felhőiben, és majdnem az Őt követő csapathoz tartozol, mintha egész életedben nem érdekelt volna Megváltónk szeretete.
Ma még dönthetsz. Integetsz az orrod előtt elmenő vonatnak vagy felkészülten várod a hamarosan érkezőt.
Gyürüs Panni

csütörtök, július 26, 2012

Mennyei szó

"Hang hallatszott a felhőből: 
- Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!"

(Lukács evangéliuma 9:35) 

Milyen jó lenne, ha ma is ilyen egyértelmű lenne minden: Isten szól a mennyből és mi tudunk mindent... Csakhogy a mennyei szót félre is lehet érteni, ha mi így akarjuk. 

Ma sem bonyolultabb semmi, mint Jézus idejében. Isten szólt a mennyből, ma szól a Biblián keresztül. Akkor az isteni hangot félremagyarázták - az ellenzék szerint mennydörgés volt - ma is sokan keresik a hibákat és a félreértenivalókat a Bibliában, pedig ma is egyértelmű és világos.

Ha Isten megszólal, mi emberek szándékosan nem értjük, ha pedig nem szól, azt mondjuk rá, hogy elhagyott minket. Ezért Isten úgy döntött, hogy szól, de rangrejtve, egy képek nélküli fekete vastag könyvön keresztül, nem az érzelmeinken, hanem az értelmünkön át az egész emberhez.

Ha Isten mindent megtehet - márpedig nincs kétség felőle, hogy minden jót megtehet -, akkor miért nem a mennyből szól, miért egy "képtelen" fekete könyvből kell nekünk kihunyorogni a válaszokat? Azért, mert Sátán megpróbálna hamis üzeneteket küldözni az emberiségnek Isten hangján. Ezért nem a szenzáció, hanem az egyszerűség módszerét választotta Isten, hogy ilyenformán juttasson el fontos információkat az emberiségnek. 

Ma sok a hamis üzenet, ami látszólag az égből jön, valójában viszont nem Istentől származik. Ha Isten üzen, akkor biztosan nem fog a Biblia üzenetével ellentéteset küldeni, hanem csupán megmutatja az embernek, hogy ne higgyen senkinek, hanem keresse meg a válaszokat a Bibliából. 

Lehet, hogy ez nem elég kreatív, de mindenképpen biztonságos. Ez ma a mennyei szó.

szerda, július 25, 2012

Az apostol aggodalma


„Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.”
 (Korinthusbeliekhez írt második levél 11. fejezet 2-3. vers)

Hallottad már: - Én úgy félek a jövőtől. Mi lesz belőled? - Hova fognak ilyen bizonyítvánnyal felvenni? - Miből fogunk megélni? - Mi lesz, ha…? Én ezt csak azért mondom, mert aggódom érted.

Aggódom, de nem teszek azért semmit, hogy a helyzet megváltozzon, egy-két odavetett szón kívül nem szakítok időt és energiát arra, hogy veled közösen keressük meg a megoldást és együtt induljunk el afelé.

Őszintén be kell valljuk, ilyenek vagyunk a gyülekezetben is. Elmondjuk, hogy XY mit csinált, vagy hogy ezt vagy azt másképp kéne csinálni, de amikor azt mondják; - Igazad van, örülök, hogy ennyire aggódsz XY testvér, a gyülekezet sorsa miatt, légy szíves menjél el hozzá és imádkozz vele, segíts neki, vagy az imateremben köszöntsd te a vendégeket, készítsd el a megfelelő hőmérsékletű vizet a lábmosáshoz, énekelj, szavalj…

Mi a válasz? Te is tudod.

Az apostol aggódása más volt. Nemcsak odavetett egy darab bőrre, vagy papiruszra néhány dorgáló megjegyzést a gyülekezet viselkedéséről, hanem megmutatta nekik a megoldást is. „kiváltképpen való utat mutatok néktek” (1Kor.12:31)

Sőt a szavakon és a jó tanácson kívül, az akkori utazási viszonyok mellett, nagyrészt gyalog meglátogatta még egyszer őket, s amikor őt bebörtönözték, munkatársai közül küldött valakit üzenetével Korinthusba.

Bizony ehhez fogható mennyei Atyánk miattunk való aggodalma is. Nemcsak üres sopánkodás: „Hol vagy Ádám?” „Mi lett veled gyermekem?” Nála előbb készül el a megoldás és csak utána szól. S ez egymással való kapcsolatainkra nézve példa kell legyen ma is számunkra, ahogy János írja:

„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (1Ján.3:16-18) 

kedd, július 24, 2012

Isten mosógépe
„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?”  Zsolt. 119,9


Mindenkit izgalomba hoz ez a kérdés: „Hogyan lehet tiszta az életem?”

Tegnap az egyik ismerősöm a következőket írta ki a facebook oldalára:
Miért van az, hogy igyekszem a jóra és mégis , ha felidegesítenek vagy ilyesmi...sokszor nem tudok parancsolni a számnak? Miért nem tudom egyszerűen csak befogni??? Nem akarok "bukni" a szám miatt.... és elég ciki, hogy a "szívnek teljességéből szól a száj". Én már választottam.... miért ingok meg? Hogyan lehet megfékezni a beszédet? -sokszor kérdeztem ezt....de ha ezt az igét olvasom, akkor világosan látszik, hogy nem a beszédet kell fékezni......mert a szívvel lehet a baj. Ha a szív "tiszta" akkor nem vétkezik a száj! Segítsééééég!!!!! Mi lesz így velem?

Ez a komoly kiáltás Segítsééééég!!!!! Mi lesz így velem? sokszor elhangzik a szánkból. Szeretnénk jobbak lenni, szeretnénk megkapni az üdvösséget. Meg akarok nyugtatni minden olvasót, hogy az üdvösséget nagyon nehéz elveszíteni, sokkal könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni.

Isten azt szeretné, hogy reménységben éljük le az életünket a küzdelmek között is. Nem kárhoztatni akar, hanem megmenteni. Azért, hogy mi üdvözülhessünk, Ő mindent megtett, amit csak lehetséges. Lejött a mennyből, itt a földön a kísértések között is bűntelen életet élt és meghalt azért, hogy mi bűnöket elkövető emberek örökké élhessünk.

Az emberek általában két hibát követnek el.

1.       Lealacsonyítják a bűnbocsánat fogálmát arra, hogy szeretik Jézust, nem akarják elengedni a kezét és úgy gondolják,ez elég az üdvösséghez.
2.       A saját maguk cselekedete által akarják megszerezni az üdvösséget. Szembe állítják egymással azt, amit Isten tesz meg az üdvösségükért, és amit nekik kell megtenniük.

Soha ne feledjük el, azért, hogy én üdvözülhessek, MINDENT Isten tett meg. Cselekedetekből nem lehet kiérdemelni az üdvösséget. Jézus maga mondta: „A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül…” Márk. 16:16. Az üdvösség egyedüli feltétele a hit Jézus Krisztusban, mint megváltóban.

Amikor mi elfogadjuk Jézus Krisztust, Ő fiává fogad bennünket, az Ő családjába tagozódunk be. Úgy szeret bennünket, mint ahogyan egy apa szereti a gyermekét, bármilyen rosszat is tesz az a fiú, akkor is várja vissza szeretettel. Ha a fiú megérzi ezt a szeretetet, nem akarja többé elhagyni az apját vagy bármivel megszomorítani.

Jézus a mi mennyei Atyánk ennél sokkal jobban szeret bennünket. Meghalt értünk és amikor mi szívünkbe fogadtuk Őt, teljesen, 100 %-osan eltörölte korábbi bűneinket és a további életünket az Ő EREJÉVEL ajándékozza meg. Nekünk el kell fogadni ezt az erőt és ha követünk is el valami bűnt – talán nem tudjuk „megzabolázni” a nyelvünket, meg kell azt bánni, és Ő megtisztít ettől a bűntől, és ismét
hozzá kell menni erőért. Így lehetünk tökéletesek és nyerhetjük el az örök életet.

Ne a bűneid ellen küzdj, hanem a Jézussal való mindennapi kapcsolatodért és ha ez egészséges, akkor a szívedben van az Ő beszéde, és megtartod a parancsolatait. 

vasárnap, július 22, 2012

Élned kell!

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.”
Zsoltárok könyve 23:4

Gyilkosságok, erőszakos cselekedetek, lopás, rablás, testi sértés, gyermekek megrontása. Megkívánja és elveszi, mert így megy ez amióta az ember döntött, és átállt a rossz oldalra. A bűn és az önzés irányít, és néha már nem is tudod, hova menekülhetnél.

Elszörnyedsz a hírektől, melyek egyre közelebbről érintik életedet, és elgondolkodsz azon, hogy nem igazán kellene ilyen világra gyermeket szülni. És töröd, töröd a fejed, hogy mi is az értelme így az egésznek.

Aztán eszedbe jut egy szám, amit nem is olyan rég hallgattál a rádióban: „Beszélj hozzám, mondd újra el, hogy a világ botrány, de holnap mégis élni kell...” (Ákos: Adj hitet)

Igen, ilyen a világ, de neked még élned kell!- szól hozzád a Mindenható. Még élned, mert tervem van veled. Egy küldetés, amire rajtad kívül nem jelölhet senkit: Élned kell tisztán és igazán.

És ehhez Ő meg is adja a szükséges kiegészítőket. Nem kell félned, mert Isten kezében igazán biztonságban vagy. Járj a halál árnyékának völgyében, vagy a tűző napsütésben, Ő melletted megy az úton, ez a legnagyobb ajándék.