szombat, november 26, 2011

Isten szeme mindent lát...

„Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.”
2Krón 16,9

Sokan gondolják azt, hogy Isten szeme, ami mindent lát, haragvón tekint le a földre, keresve azt, ami hiba a mi világunkban. Mintha felülről nagyítóval nézné a mi életünket, hogy találjon valamit, ami miatt lesújthat ránk. Az élet pedig, igazolva ezt az elméletet, sokszor szenvedéssel, nehézséggel és nyomorúsággal teli. Amikor meg a Szentírást lapozza fel a kezdő bibliaolvasó, akkor sem talál látszólag mást. Isten kiűzi az Éden kertjéből Ádámot és Évát a tüzes pallosú angyallal a gyümölcs miatt;, de gyilkos fiuk, Káin „csak” egy bélyeget kap, élete azonban védve marad. Noé idejében Isten szinte az egész emberiséget elpusztítja, Bábel tornya építéséért pedig a szétszóratás a büntetés. Még a kiválasztott nép is csak úgy kap új hazát, hogy hosszú, több százévnyi várakozás után vállalva az ítéletvégrehajtó szerepét, ki kell(ene) irtania az előtte már ott élő népeket.

A haragvó Isten képe azonban egy hamis kép Istenről. Egy olyan sugalmazás, ami nem is hinnénk, hogy honnan ered, azért, hogy emberek millióit tartsa távol a hittől. Az Ige beszámol az ellenségről, Sátánról, aki egyaránt gyűlölve Istent és embert lázadó magatartásával az egész világot becsapva, távol tart bennünket Teremtőnktől. Csak részben engedi szemlélni a történteket, kisebbítve az ember bűneinek súlyát, és felnagyítva Isten büntetését. Ezért nem látjuk, hogy ősszüleik nem elégedtek meg a tökéletesre teremtett világgal és Istent fukarnak gondolván a kísértő szavának engedve vétkeztek. Nem látjuk a bélyeghordozás kegyelmét sem, ami Káin után minden bűnösnek újból s újból megadatik. Azért, hogy megmaradt életünkben a feltámadt, az Úrtól rendelt lelkiismeretünkre hallgathassunk, hogy ne vesszünk el örökre, mint Noé kortársai, akik százhúsz esztendei figyelmeztetésre sem hallgattak. Ugyanezért kellett lakolniuk a kánaáni népeknek is, hogy az Urat követők megtanulják előre, mennyire komolyan kell venniük Isten akaratát.

Ne feledjük hát soha: Isten szeme mindig értünk, vétkező emberekért és nem ellenünk haragszik.

péntek, november 25, 2011

A boldog ember„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik!”

Zsoltárok 34:9.

Érezd! A szívedben. Tapintsd meg! Halljad és lásd meg, hogy milyen jó az Úr. Nézz körül! Még mindig találkozhatsz édeni szépséggel a természetben. A színes falevelekben, a csodás hópelyhekben, a madárdalban. Érezd meg szívedben a hangot, amely alázatra, együttérzésre ösztönöz. Hogy sírni tudj mások panaszán. Hogy lehajolj a vergődőhöz. Hogy megígéred, hogy imádkozol érte – és nem felejted el! Boldog ember az, aki lát, aki hall, aki érez.

És ó milyen boldogtalan, aki semmit nem lát meg, akinek nincs belső hallása, aki nem érez szánalmat. Eltipor, átgázol, mindenáron győzni akar – akár a másik eltiprásával.

És te?

Boldog az az ember, aki Őbenne bízik!

Te – boldog vagy? No és kiben bízol?

csütörtök, november 24, 2011

Bizalom Istenben

"Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik."

Zsoltárok könyve 37:4-5

A szívek kérését nem kell erőltetni - van belőle mindenkinek. Az Úrra hagyni az utunkat, azaz egész életünket, már nehezebb. Miért? Mert mi gyorsan szeretünk haladni. Egyre inkább egy olyan világban élünk, ahol a gyorsaság a menő, a türelmeseket lenézik - pedig az Úr a legtöbbször a türelmünkön keresztül vezet bennünket.

Amikor Ábrahám beleegyezett felesége tanácsába és Hágártól lett gyermeke - nem hagyta Istenre, hanem a saját útját járta. Amikor vitte Izsákot feláldozni, akkor egyedül Istentől várhatott segítséget - és az Úr valóban munkálkodott: gondoskodott az áldozatra való bárányról.

Jákób, amikor Isten Fia legyőzte őt birkózásban, letett minden okoskodást és Istenre bízta magát. Az az útja volt az egyetlen, ami az addigi életében mentes volt a csalástól. Sem csaló, sem megcsalatott nem volt akkor.


A legjobb kezekben akkor van az életünk, ha egy olyan Hatalmas Lényre bízzuk, Aki ismeri minden hajszálunkat,a múltunk és a jövőnk minden egyes pillanatát, de ezt a mindentudását nem ítélkezésre használja fel, hanem arra, hogy segítsen olyannak lenni, amilyennek kell. Nem kell álmodozni Róla, mert létezik: pontosan ismer bennünket, ennek ellenére szeret. Csak azt kéri tőlünk, hogy Benne gyönyörködjünk, mert csak ezen az egy módon vagyunk hajlandóak elfelejteni a saját sérelmeinket.

Miközben Istennel vagyunk elfoglalva, a dolgaink nemhogy állnának, hanem a legjobb kezekbe tettük őket, mert az Úr Maga munkálkodik, és mindenből a legjobbat hozza ki.

szerda, november 23, 2011

Az Üdvözítő

„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.”
(Apostolok cselekedete 4. fejezet 12. vers)


A hétvégén, egy közeledő előadássorozatra készülve egy mikrofonnal és egy kamerával a kézben jártuk az utcát. Megkérdeztünk találomra jó néhány járókelőt, hogy szerintük kiben lehet ma megbízni és, hogy a Bibliának az elvei mennyire megvalósíthatóak a mai viszonyok között.

Az eredmény egyben meglepő és egyben elkeserítő volt. A válaszadók majdnem 99%-a azt mondta, ma nem lehet megbízni senkiben, sem szülőkben, sem testvérben, sem barátban, nemhogy valaki idegenben. A legtöbben azt mondták, csak saját magunkban bízhatunk.

S a Biblia? Isten? A vélemények szerint ez ma annyira távoli és életszerűtlen. Talán, vannak egyesek, akik nagy nehézségek árán tudnak úgy élni, ahogy Isten mondja, de ők nem a többség. Ugyanakkor többen kifejezték ama vágyukat, hogy jó lenne nemcsak a pénz után futni, de ehhez több és biztos munkahely kéne, aztán majd… a család, az Isten, a…

Milyen érdekes mindez. Csak saját magamban bízhatok és mégis kívülről, az államtól, és másoktól várok segítséget? Bizony 99% kilátástalanság, reménytelenség és bizalmatlanság.

S ezt csak tetőzik azok az élethelyzetek, mikor hibázunk, elrontunk dolgokat és rájövünk, hogy magunkban sem bízhatunk meg.

Mily sokáig gondolkodott így Péter is, aki a fenti néhány sort megfogalmazta; ő a profi halász, tudja mikor és hol kell halászni; ő nem süllyedhet el; őbenne maradéktalanul meg lehet bízni, mert ő halálba kész menni másokért…

S a megtagadás estéjén, mikor meglátja az Üdvözítő szerető tekintetét; összetörik. Így tör össze ma Isten bennünket is, hogy azután rajtunk keresztül talpra állíthassa a lelki nyomorékokat és a bénultság állapotában senyvedőket.

Többé nem mondja; bennem bízzatok; figyeljétek, hogyan csinálom. Eltűnik Péter és csak Jézus marad. Sem aranyom, sem ezüstöm, de amim van azt adom:


„A názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” (Apcsel.3:6)

kedd, november 22, 2011

Lottó ötös!
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessek az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”  
János 14,13-14. 

Tegnap hallottam, hogy valaki közel 2 milliárd forintot nyert a lottón. Ez nem a legnagyobb nyeremény a sorsolások történetében, de azért azt gondolom, hogy egy kis segítséget nyújtana a konyhapénzünkhöz még az egy százaléka is, nem?
Sokan így képzelik el az Istennel való kapcsolatot is! Éppen erre az Igére alapozva felteszik a kérdést: hát akkor kérhetünk bármit Istentől? Jézus erre buzdít…. sőt! Ha megnyerném a lottó ötöst, amellett hogy a saját dolgaimra költeném, adnék a szegényeknek, jótékonysági szervezeteknek is, tehát mindenképpen jó helyre kerülne!
Valóban, felmerülhet bennünk a gondolat, milyen jó lenne ez, de nem biztos, hogy a javunkat szolgálná! A pszichológusok szerint az esetek többségében negatív változások történnek azoknak az embereknek az életében, akik hirtelen ilyen mennyiségű pénzhez jutnak.

Jézus ebben az Igében nem erről beszél. Valamit kérni az Ő nevében azt jelenti, hogy az Ő akaratának megfelelően. Az személy tehát, aki Jézus nevében szól, vagy tesz valamit, teljesen azonosul Vele. Nem a saját, önző indítékainak megfelelően cselekszik, hanem már felsőbb szempontokat vesz figyelembe.
Az imádság nem egy olyan csodaszer, amelyet hogyha sokszor elmondunk, vagy elég hangosan, akkor hatni fog, hanem egy lehetőség arra, hogy ne a magam szintjén lássam a dolgokat, hanem az Isten magasságából. Amikor szívből imádkozom, felemelkedhetek egy olyan magasságba, ahonnan már tisztán és jól láthatom mi az Isten akarata. Sokan csalódnak Istenben, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzelték. Ha kérem Urat valamivel kapcsolatban, ne azért imádkozzam, hogy úgy legyen, ahogy én jónak látom, hanem azért a kegyelemért könyörögjek, hogy megláthassam abban a bizonyos kérdésben azt, ami biztos, hogy legjobb életemben!
Néha olyanok vagyunk, mint a gyermekek! Nagyon szeretnénk valamit elérni, ezért hízelgünk Istennek és próbáljuk Őt rávenni arra, amit gondolunk! Figyeljük meg, hogy a gyermek nem tudja pontosan, hogy mire van szüksége, csak a pillanatnyi érzései alapján követeli a szülőtől, amit el akar érni. A bölcs szülő viszont nem biztos, hogy megad mindent, amit kér, mert tudja, hogy a gyermek nem lát bizonyos szempontokat, ezért rosszat tenne vele. Így tesz ami mennyei Édesatyánk is! Nem ad meg mindent, amire vágyunk, mert azzal lehet, hogy hozzájárulna az elesésünkhöz….
Amikor tehát imádkozunk, tárjuk Isten elé kívánságainkat, de minden alkalommal tegyük hozzá, hogy „legyen meg a Te akaratod”! Azután viszont, ha nem úgy történnek az események, ahogy mi elképzeltük, ne durcázzunk, hanem adjunk hálát érte, mert lehet, hogy valami olyantól mentett meg bennünket az Úr, aminek később mi sem örültünk volna! Ugyanakkor merjünk kérni nagy dolgokat is Tőle, hiszen Ő arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét! Szeretne együttműködni velünk, ezért szólítsuk meg Őt: Jöjj szívembe Úr Jézus, és segíts, hogy a Te szemeddel láthassam a világot!
Ha majd Jézus eljön, és szemtől szembe láthatom Őt, hálát mondok Neki, hogy nem azon az úton vezetett, amelyiken én elképzeltem, hanem azon, amely az Ő akarata volt, hiszen így nyerhettem el az üdvösséget…

Kormos Tivadar

hétfő, november 21, 2011

A változhatatlan Isten ígérete


"Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok!"
Malakiás 3:6

Istennek vannak olyan tulajdonságai, melyek nélkül nem lenne Isten. Változatlansága is ide tartozik. Mit jelent ez, miért jó nekünk?

Világunkban szinte minden folyamatosan változik, átalakul, megújul, vagy éppen megromlik. Felújítjuk környezetünket, megváltoztatjuk külsőnket, átalakíthatjuk akár a természet világát is. A legdrámaiabb változások mégis az emberekben játszódnak. Könnyen lehet a legjobb barátból ellenség, vagy fordítva. Emberek, akik éveket, évtizedeket éltek együtt, egyszer csak másként éreznek, gondolkoznak, cselekszenek.

Sokszor értetlenül állunk meg egy-egy válás, vagy megromlott kapcsolat híre hallatán, hogy mi történt, mi változott meg, hogy jutottak el idáig?
Isten változhatatlanságát a kapcsolat oldaláról értékelhetjük Igazán. Nyílván fontos az is, hogy soha nem változik törvénye, akarata, terve velünk kapcsolatban. Istennél nem változnak a dolgok egyszerűen az idő múlásával. Vele lehet számolni, rá lehet számítani.

A Biblia még tovább megy. Isten nem csak egy biztos pont a bizonytalan világban, hanem egy olyan hűséges társ, aki akkor is szeret, ha én már megváltoztam, hűtlenné lettem. Az én érzelmeim, és hűségem változhatnak, de Istent még az én hiányosságaim sem gátolják meg abban, hogy szeressen, és ígéreteit valóra váltsa rajtam.

 "Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja." (2Tim 2:13)

vasárnap, november 20, 2011

Hol van a hősöm?

„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”
János első levele 5:4

Gondoltál valaha úgy magadra, Barátom, hogy győztes? Álmodtad már valaha is magadat a dobogó legfelső fokára? Voltál már valaha féltett reményeidben hős, és nem az utolsó, nem a vesztes vagy a szürke kisegér?

A filmipar ontja magából a szuperhősökről szóló képregények feldolgozásait, és te tudod jól, sosem lesz belőled Batman, Ironman, Pókember, Superman, Captain Amerika vagy az X-men csapat tagja. Nem harapott meg semmilyen mutáns állat, nem jöttél más bolygóról, nem születtél hihetetlenül különleges képességekkel, és az anyagi háttered sincs meg ahhoz, hogy egy ilyen karriert finanszírozz. Ma reggel Isten mégis azt mondja neked, állhatsz a győztesek sorában! Győzhetsz a legnagyobb küzdelemben, ami valaha is folyt földön és égen, mert Hozzá tartozol!

Hinned kell az egyetlen Hősben, aki valaha is megmentette a világot. Hinned kell Benne, aki megszerezte a világegyetem legnagyobb győzelmét, és hited által te is hős lehetsz. Isten hőse, aki nem a világkatasztrófát hárítja el a Föld nevű bolygóról, „csak” Ember az embertelenségben. Isten hőse, aki hisz még Benne, az igaz elvekben és eszmékben, és kiáll mellettük, ha kell az egész világgal szemben. Isten hőse, aki Őt választja megoldásnak az életében, aki tud dönteni Jó és Rossz között.

Nézz ezentúl másként az életedre! Nem lesz könnyű a jövő hét, de ne félj szembenézni a kihívásokkal, a nehézségekkel, mert te győztes vagy, Isten hőse!