szombat, április 30, 2011

Árván maradni


„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”


János 14,18


Amikor bekerülnek az intézetbe még látszik rajtuk a szülői nevelés, ha azelőtt kaptak valakitől ilyet. Csendesek, visszahúzódóak, visszafogottak. A testvérek csak egymással beszélgetnek, azt is halkan teszik; aki egyedül érkezik nem szól, hallgat. A szemük szomorú, de remény van még bennük. A „Talán visszajön!” – reménye.

Aztán telnek a napok, a hetek és a hónapok és ez a könnyes csillogás kivész a szemükből. Sokszor furcsamód vidám – hisz gyerekseregről van szó – és ezért mégis riasztó üresség lép a helyébe. Az elhagyatottság érzése, a dac érzése, a megbúvó harag mélysége. Majd az álfegyelemmel leplezett közöny. A társaktól tanult elvadultság. Olyan egy a sorsuk, hogy nekem is fáj. Belezuhannak a kilátástalanságba. Mindenki apja, anyja – az állam – valójában senkié sem. Aki árva, az egyedül maradt. Valóban és teljesen egyedül.

Jézus Krisztus nem hagy árván minket – mondja az Írás, de miért nincs akkor itt, miért nincs velünk? Az emberiség épp oly kifosztott és üres nélküle, mint az elhanyagolt árvaházlakó gyerekek. Külsőleg ránk-erőszakolt szabályrendszer tart csak néha kordában bennünket, és közös, általunk kitalált vidámságaink teszik elviselhetővé a lét rettentő közönyét, az elhanyagoltságunkat. Mert nincs gazdánk, vagy rossz gazdánk van. Mert valahol érezzük legbelül, hogy nincs minden jól! Talán valóban magunk vagyunk?

Nem! Jézus Krisztus itt volt. És erről nem csak égy fába vésett rovás emlékeztet minket, mit a turistautak mellet látunk. Erről szól a Biblia. Jézus Krisztus volt, van és lesz. Ő az eljövendő, a megígért Messiás-király, aki igazán megmutatta szeretetével, hogy ki az igazi gazdája a világnak. Erről beszélnek tanítványai is, akik Jézussal jártak, akikben Ő tovább él, akik által ma is cselekszik. Általuk nem hagy árván senkit, általuk gondoskodik, szeret és ígér és érezteti, hogy szavát be fogja tartani: „Biztosan visszajön!”

péntek, április 29, 2011

Hosszan tűrő Istenünk


„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

2Péter 3:9.

„Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem türelmesen vár ránk. Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen”

(Új fordítású Biblia)

"Nem késik el az ígérettel az Úr" (2Pétert 3:9). Isten nem felejti, és nem hanyagolja el gyermekeit, csak hagyja, hogy a gonoszok kimutassák valódi jellemüket, nehogy azoknak, akik követni kívánják Isten akaratát, téves fogalmaik legyenek róluk. Az igazak még azért is kerülnek a szenvedések kohójába, hogy ők maguk is megtisztuljanak; hogy példájukból mások is meglássák, milyen kézzelfogható a hit és a kegyesség; hogy következetességük kárhoztassa a gonoszt és a hitetlent.

Isten hagyja, hogy a gonosz boldoguljon, és kimutassa Istennel szembeni gyűlöletét, hogy amikor betelik gonoszságának mértéke, és elpusztul, ebben a pusztulásban mindenki Isten igazságos és irgalmas voltát ismerje fel. Az isteni bosszúállás napja sietve közeleg. Mindazok, akik áthágták Isten törvényét, és sanyargatták népét, megkapják cselekedeteik méltó büntetését. Isten minden kegyetlenséget és jogtalanságot, amit hűséges gyermekei ellen elkövettek, úgy büntet meg, mintha Krisztus ellen tették volna.” (E. G. White Nagy Küzdelem 43. oldal)

„Isten kegyelme és türelme összevegyül igazságosságával és ítéletével, így van lehetőségünk az örök életre.” Morris Venden

Végül álljon itt két dal szövege, ami elkísérhet minket a nap folyamán, és erőt, bátorságot adhat szívünkbe

Jézus visszajön

|:Jézus visszajön,
mindíg készen várjuk Őt! :| 3x
Halleluja! Halleluja!
és készen várjuk Őt!

|: Eljön a Király,
minden szem meglátja Őt! :| 3x
Halleluja! Halleluja!
És mind meglátja Őt!

Halleluja! Halleluja!

|: Zengjünk háladalt!
boldog szívvel áldjuk Őt!:| 3x
Halleluja! Halleluja!
És újra áldjuk Őt!

|: Jézus visszajön,
mindig készen várjuk Őt! :| 3x
Halleluja! Halleluja!
Készen várjuk Őt!

Halleluja! Halleluja!


Krisztus Úr, a nagy király

(Gerzsenyi L.)

Betlehem, hol földre jött, halleluja!
És itt élt a nép között, halleluja!

Golgotán, ki megváltott, halleluja!
Harmad nap fel támadott, halleluja!

Ő tisztít a bűntől meg, halleluja!
Vére ad új életet, halleluja!

Egy nap majd, ha visszajön, halleluja!
Mily jó lesz ott nála fönn, Halleluja!

csütörtök, április 28, 2011

Meghalni, hogy élhessek


"Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.  Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?"

Máté evangéliuma 16:25-26

Mennyit adnál egy életért? 10.000, 100.000 vagy 1millió forintot? Saját magadat odaadnád a gyereked életéért? A feleségedért? A barátnődért? Vagy a szüleidért? 

Istenért odaadnád-e az életed? Persze, természetesen!- mondod, ha jó kereszténynek tartod magad! Ennek ellenére milyen kevés időt adsz naponta Istennek azzal, hogy imádkozol, bizonyságot teszel vagy önkéntes munkát végzel?! 

Az Istennek tett ígéreteink milyen szegényesek, kicsinyesek és azt hisszük ezzel olyan sokat adtunk Istennek? 

Aki meg akarja tartani a saját életét, elveszti azt, de aki Isten javára veszíti el az megnyeri azt. Ígéreteket vagy adományt nem tudunk adni Istennek az életünkért. Neki a szívünkre, az egész személyiségünkre van szüksége ahhoz, hogy örök életet adhasson nekünk. 

Mit adhat az ember saját maga életéért? Istennek, akinek mindene megvan? Csak saját magát adhatja. Itt vagyok, Uram formálj és használj engem! Csak ezt adhatom az életemért! Önmagamat Istennek, hogy arra vezessen amerre akar, azzá formáljon akivé akar! 

Hiába nyerek meg mindent, amit csak itt a földön elnyerhetek, semmi nem fog megelégedetté, boldoggá tenni engem... Mindig ott lesz az az űr, amit csak Isten jelenléte tölthet be!Ha szeretnél egy megelégedett napot ma, akkor most keresd Istent! Vidd magaddal a munkahelyedre, suliba, vagy a kis virágos kertedbe! Bárhova mennél ma tudd: ha élni akarsz, először meg kell halnod!

szerda, április 27, 2011

Isten mindent megítél„Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.”
(Prédikátor könyve 12. fejezet 16. vers)
Nem tudom, kit milyen érzések öntenek el a fenti vers olvastán. Bennem egyszerre van öröm és félelem.

Öröm, legfőképp azért, mert Isten ítélete csak jó lehet, hiszen nemcsak a cselekedeteinket látja, hanem a szándékainkat is. Mert hányszor és hányszor előfordul, hogy ugyan a legjobbat akarjuk, de a kivitelezés nem úgy sikerül.

Ahogy Pál mondja: „mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.” (Róm.7:18-19)

De mivel Ő látja az akarást, így bízhatunk, hogy ennek fényében nézi elrontott tetteinket.

Ám ebbe az örömbe kis üröm is vegyül, mert nem csupán jó szándékkal fordulunk embertársaink felé. Mert bizony lehet, hogy jót teszünk valakivel, de csak azért, hogy később legyen mit visszakérni. „kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.” (Máté 23:28)

Álszenteskedés? Képmutatás? Előttünk sokszor láthatatlan indítékok. S milyen jó, hogy mások sem látnak a fejünkbe. Hisz milyen gyorsan megszületik egy-egy vélemény a másikról, egy előítélet, egy bélyeg, amit rásütünk és nem is érdekel a mögöttes szándék.

Viszont Isten, aki belénk lát, jó és gonosz gondolatainkat, tetteinket egymás mellé téve hoz igaz ítéletet.

De amiért leginkább örülhetünk, és amiért „bizodalmunk van az ítélet napjához”, mert nem önnön életünk igaz voltára, hanem az Ő szeretetére támaszkodhatunk.

Ezért tehát;
„Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!” (1Ján.4:19)

kedd, április 26, 2011

Bölcsesség-Istentől„ Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.„ Példa 1,7.Álmodtál már arról, hogy bölcs vagy? Gondoltál már arra, hogy minden döntésedben a jó utat választottad? Ez szinte lehetetlennek tűnik! Mégis, Isten megadhatja, ha kérjük! Salamonról a következőket találjuk feljegyezve szolgálata kezdetén:

„Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked.És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, a miképen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, a ki az ő királyi székében ül, a mint e mai napon megtetszik.És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királylyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád a te néped között van, a melyet te magadnak választottál, nagy nép ez, a mely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre: Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt még a mit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.És ha az én útaimon járándasz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolatimat, a miképen járt a te atyád, Dávid: meghosszabbítom életed idejét.
És mikor felserkent Salamon, ímé álom volt.”
I.Kir.3,5-15.

Ha kérhetnél valamit valakitől, aki meg is tudja tenni, amit kérsz, mit kérnél? Salamon a legfontosabbat kérte: bölcsességet! Tudta, hogy ezt csak Isten adhatja meg neki. Vajon mi is megkaphatjuk ezt a nagy dolgot? Igen! Jakab apostol által ezt üzeni az Úr:

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; „ Jak.1,5-7.

Miért ne próbálnád ki ezt éppen ma reggel? Ha hittel kéred Őt, megadja azt, amire szükséged van!

Kormos Tivadar

hétfő, április 25, 2011

Adjuk Istennek gondjainkat!

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.”
Péter 1. levele 5:7

Vannak-e most olyan terheid, amelyeket nem tudsz letenni? Lehet ez a „mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk” kategóriája (magyarul: megélhetési kérdések), de lehetnek lelki gyötrelmek a családi, munkahelyi, egyéni lelki életünkben is. Talán épp a határidők nyomása alatt vagy, és nem tudod hogyan fér bele, az adott időbe a sok-sok feladat. De az is lehet, hogy saját, vagy szeretteid egészségi állapota aggaszt, és nem tudod mit hoz a jövő… Frusztrál a tehetetlenség, mert nem áll hatalmadban változtatni a zavaró dolgok nagy részét.

Nem szeretnék további „ötleteket” adni, mert még inkább gondterhelt leszel. Helyette gondoljuk végig, hogyan lehet kitörni az örökös aggodalmaskodás és belső fezsültség igájából? Hogyan lehet békesség a szívünkben, miközben a dolgok még mindig nem oldódtak meg?

Nézzünk néhány példát Jézus életéből.
A tanítványok a viharos tengeren küzdenek életünkért. Minden erejüket, tapasztalatukat latba vetik, de semmi eredmény. Jézus ugyanebben a hajóban van, és békésen alszik. Mikor számon kérték Jézust, hogy miért nem törődik velük, azt kérdezte: „
Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek?"

Amikor a tengeren járó Péter süllyedni kezd, Jézus ezt mondja neki: „Te kishitű! Miért kételkedtél?”

Egyszer Jézus meginti a tanítványokat, hogy őrizkedjenek a farizeusok és szadduceusok kovászától (tudományától), mire értetlenkedve, aggodalmaskodva rájönnek, hogy nem hoztak kenyeret magukkal (Máté 16:8,9). „Jézus ezt észrevette és így szólt: Kishitűek, miért tanakodtok magatok közt azon, hogy nincs kenyeretek?  Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az ötezer ember öt kenyerére, és hogy hány kosárral szedtetek fel?

Mi a kulcsszó mindezekben, és a sok hasonló helyzetben? „Kishitűség.” De úgy is fogalmazhatnánk, hogy kételkedés Isten erejében, szeretetében, gondviselésében. Hiszek is meg nem is. Néha magamban bízok, néha (amikor már nincs más kiút) Istenhez fordulok. Van amit megoldok én (ne szóljon bele Isten), van amit rábízok.

Jézus azt mondja: MINDEN gondunkat őreá vessük. Ez teljes, feltétlen, maradéktalan bizalmat jelent. Nem jelenti azt, hogy tétlenül várjak a csodára, hanem teszem a magam részét, figyelek vezetésére, és még ha nem is úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztem, akkor sem esek kétségbe, mert tudom, hogy Istennek gondja van rám.

Sőt! Jézus nemcsak földi szükségleteinket tölti be, hanem örök életet szeretne ajándékozni. Szeretné jellemünket, szívünket is formálni saját képére. Mindent megtett és megtesz a megváltásunkért…

Nos, mekkora a hited? Rábízod-e magad teljesen? 

vasárnap, április 24, 2011

Húsvéti történet

„De meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt.”
A királyok első könyve 19:18

Mondd, barátom, Te kinek adod a legmagasabb hódolatod? Kit illet meg a tiszteleted, az imádatod? Ki előtt hajtasz ma térdet? Isten, de melyik, milyen Isten előtt?

Megannyi torz kép kísért meg nap mint nap, amik múltadból, jelenedből, ismereteidből táplálkoznak. Int a "nekem meg kell felelni" isten, hogy imádd őt, akihez fel kell küzdeni magad, mert másként úgysem hallgatja meg imádat. Ő az, aki csak akkor mutatja ki, hogy szeret, amikor teszel is valami jót érte. Hajt a vágy általa, hogy legyél elég jó, de tudod, ezt sosem éred el.

Int a félelem istene, aki vizsgálja az életed, és ha valamit nem úgy tettél, mint ahogy Ő szerette volna, haragja irgalmatlanul lesújt

Várja hódolatodat a "megfoghatatlan" Isten, aki túl távol van, hogy a te személyes gondjaiddal foglalkozzon, és aki örökre elérhetetlen és megközelíthetetlen marad a számodra.

Azt kívánom neked ma reggel, hogy hajts térdet a kereszten függő Isten előtt. Jézus Krisztus előtt, aki érted a végsőkig elment, meghalt érted halálnak halálával, és aki feltámadt közel 2000 évvel ezelőtt. Add hódolatodat az igazi Istennek, akit megismerhetsz, akihez közel kerülhetsz, és aki nem a teljesítményeid miatt szeret. Imádd Istent, aki megbocsát, szeret, és utánad megy, bármekkora őrültséget tegyél az életben.

Húsvét reggelén csak annyit kívánok Neked, hogy eszmélj rá, milyen az Isten, és hajts előtte térdet minden nap!