szombat, április 24, 2010

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.” Máté 7:1

Végy egy esetet! Kell hozzá egy vétkes, ki szándékkal vagy véletlenül, esetleg csak látszólag rossz dolgot követett el, vagy arra rágalmaztatik. Keresd meg és hívd magadhoz (ha eljön) a sértett felet, ki magában a fennt vett eset miatt megbántódott, mert erkölcsileg és/vagy anyagiakban kárt szenvedett! A megbízott tudakozókat előhíva kérd, hogy ismertessék a tényállást bizonyítékaik alapján! Minden bizonyítékot, tanúvallomásokat, tárgyi bűnjeleket alaposan megvizsgálj! Azokról hallgasd meg mind a sértett, mind a vétkes, valamint a szakértők véleményét! Közben éleslátásoddal figyeld, hogy valamelyik nem lódít-e, hogy a maga javára billentse az ügyet! A tanúktól jóeszű kérdezők segítségével tudakozódj, kik alkalmasakarra, hogy minden szót alaposan körüljárjanak és ki- illetve megforgassanak, hogy minden napvilágot lásson! Miután mindenki sorra került kérd meg a feleket, hogy mondjanak végszót! Aztán megfontolás miatt húzódj vissza átgondolás céljából! Miközben ezt teszed magadban, jól gondold meg a következőket! Mi vezetett oda, hogy a felek a törvényhez fordultak? Mik voltak indokaik és miért? Még egyszer vesd össze a vallomásokat és keress ellentmondásokat közöttük! Csak azokat a bizonyítékokat vedd figyelembe, melyek igazolást nyertek! Úgy hozd meg ítéleted, hogy azt minden ponton igazolni tudd! És ne feledd: ezek után is tévedhetsz!
Most pedig gondolj a következőkre:
- Te vagy a vétkes.
- Te vagy az áldozat.
- Te vagy mindkettő.
Tedd ezt meg minden alkalommal, mielőtt bármilyen ügyben bárki fölött ítéletet hirdetsz! Teljesen biztos vagy még abban, hogy szeretnél ítélkezni?

"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt." János 5:22
Restás László

péntek, április 23, 2010

Közel az üdvösség

„Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk.”

„Mindezt annál inkább tegyétek meg, mert jól tudjátok, milyen időket élünk! Itt az ideje, hogy végre felébredjetek az álomból! Hiszen most már sokkal közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.”
Róma 13:11.

Rendszeresen járok börtönbe. Látom, ahogy az elítélteket felkészítik a szabadulásra. Ahogy közeledik szabadulásuk ideje, egyre többet gondolnak arra; Hol fogok lakni? Mi lesz velem? Hogyan élek meg? Hogyan tudok beilleszkedni a társadalomba?
Mi itt e földön már 6000 éve ’börtön’-ben élünk – de közeledik a szabadulás ideje.
Észrevesszük ennek jeleit?
"…tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból!"
A tíz szűz a vőlegény érkezése előtt elaludt, elbóbiskolt. Amikor a leginkább ébren kellett volna lenniük.
És mi hogy állunk ezzel? Majd csak lesz valahogy? Minek az a nagy sietség?

’Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.’ – olvassuk a Példabeszédek könyvében.

Vegyük észre, ismerjük fel az időt, hogy üdvösségünk elérkezett!
’Üdvösség’ – héber; ’jesa, ’jesuah’ – jelentése: tágassá tenni, megmenteni, megszabadítani.
Ismerjük fel, hogy Jézus Krisztus, mint Üdvözítő és Szabadító készen áll a szabadításra – a börtönből való kiszabadításra. Vegyük észre ennek jeleit.
Napról-napra közelebb van a szabadulás ideje.
Jézus Krisztus szeretne a halál országából megszabadítani és az Ő örök országába elvinni!
Én szeretnék örökre Vele lenni! Szeretném ébren várni Őt! Szeretnék figyelni visszajövetelének – szabadításának jeleire! És Te?

csütörtök, április 22, 2010

Valami mégis más

"Akkor az Úrnak lelek reád fogsz szállani és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel."
1Sámuel 10:6

Érezted-e vala a téged átölelő és megérintő Istent? Istent, Akinek jelenlétében minden más lesz, mert a Szentlélek olyan erővel és képességekkel ruház fel, mint amilyet gondolni sem mersz?

Saul, egy ilyen jellegű ígéretet kapott Istentől, Sámuel prófétán keresztül. Mielőtt felkenik Izrael királyává prófétálni fog, és más ember lesz. Bár, a későbbi bukása nem tartozott a kapott ajándékok közé, mégis Isten egy batyuval indította királyi pályájára, amelyet kinyitva sok élethelyzetben győzhetett volna.

Mi is életünk kezdetén egy ilyen "batyuval"lettünk elindítva. A batyuban a szeretet hatalmát, az irgalom olaját, a gondoskodás ölelő karját kaptuk, azért hogy így "uralkodjunk" mások felett. Azaz nem azért kapunk vezetési teret, hogy hasonló döntéseket hozzunk, mint Saul, hanem azért, hogy szolgáljunk vele másokat.

Vagyis ma, amikor Isten az ő Lelke erejét tölti ki ránk nem a magunk javára való élést szorgalmazza, hanem azt, hogy legyünk más mint az átlag ember. Mást tenni, másként mosolyogni, másként viszonyulni.

Mert "Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.” (Ernest Hemingway)

szerda, április 21, 2010

Gondjaink és az Úr

„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.”
(Péter apostol első levele 5. fejezet 7. vers)
Nincs olyan ember a földön, akinek ne lenne problémája. Persze nagy különbség van abban, hogy miként viszonyulunk a gondokhoz. Az alábbi kis írást az interneten találtam és nagyon jól illusztrálja, hogy Isten mit tesz a problémáinkkal.

Egyszer egy ember igencsak mély gödörbe pottyant és sehogyan sem bírt onnan kimászni.

Történesen arra járt egy SZUBJEKTíVEN gondolkodó és így szólt hozzá:„Nagyon együttérzek veled, annyira mélyre pottyantál… te szegény.”

Majd arra járt az OBJEKTíVEN gondolkodó és megállapította:„Ez teljesen logikus, hogy valaki oda lepottyant… már várható volt”

Jött a FARIZEUS és lekiabált a gödör mélyére:„Kizárólag rossz ember pottyanhat csak bele egy ilyen gödörbe…”

A MATEMATIKUS is arra jártÉs alaposan kiszámolta, vajon milyen mély lehet ez a bizonyos gödör.

A RIPORTERMeg akart írni egy exkluzív intejút a gödör-sztoriról…

A FUNDAMENTALISTA megállapította:„Bizony, bizony, te nagyonis megérdemled a gödrödet…”

Az APEH dolgozó kérdőre vonta, hogyBefizetett-e minden adót és járulékot az általa használt gödör után.

A ÖNSAJNÁLAT BAJNOKA megjegyezte:„Á…, te semmit sem tudsz „A Gödör”-ről, amíg az enyémet nem láttad!”

A KARIZMATIKUS felszólította:„Egyszerűen valld meg, hogy nem is vagy lent a gödörben…”

Az OPTIMISTA felsóhajtott:„A dolgok állhatnának sokkal rosszabbul is!…”

A PESSZIMISTA mormolt magában:„Ne aggódj, lesz ez még rosszabb is!”

JÉZUS látva az embert, megfogta a kezétÉs KIEMELTE a gödörből…
(Ismeretlen forrásból fordította: Tóth Júlia)

kedd, április 20, 2010

Kinek az uralma alatt vagytok?

Kinek az uralma alatt vagyok?

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.”

Róma 6,12-13.

„a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” – hangzik az ősi intelem!

Azt hiszem, mindannyian megtapasztalhattuk már ezt, hogy mennyire igaz! Sátán mindent bevett annak érdekében, hogy elbuktasson bennünket. Ismeri tulajdonságaidat és a leggyengébb pontodon támad a legerőteljesebben. Minden lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme... Egyébként lehetsz bármilyen jó, kiváló tulajdonságokkal rendelkező személy, ha egy ponton győzedelmeskedik életedben a gonosz, uralkodni fog feletted!

Akkor védtelenek vagyunk az ellenséggel szemben? Nincs olyan ember, akinek ne lenne – ha egy is – rossz tulajdonsága! Ki vagyunk szolgáltatva Sátánnak? Nincs is semmi esélyünk? Teljességgel kijelenthetem, hogy ez nem így van! Igenis, tudunk győzedelmeskedni a rossz felett! A kérdés csak az, hogy kinek szánjuk oda magunkat? Ezen múlik a vereségünk vagy a győzelmünk!
Ha elhatározzuk szívünkben, hogy Istennek akarunk engedelmeskedni, nincs az a hatalom, amely le tudna győzni bennünket! Ami szerető Atyánk, ha kell, egy sereg angyalt is elküld segítségünkre! Ha kérjük Őt és törekedünk arra, hogy megszabaduljunk hiábavaló életünk visszásságaitól, Ő meghallgatja imánkat és segít!
A győzelem tehát nem a saját erőnk és elhatározásunk eredménye, hanem az odaszánásunké. Hányszor és hányszor előfordult már, hogy elhatároztál valamit, akartad is, de mégsem jött össze. Az emberi erő kevés, de Isten azt üzeni Neked, hogy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”I Fil.4,13.

Így tehát az Úrral való kapcsolatomon múlik, hogy mennyire vívom meg sikeresen a harcot! Éppen ezért, ne a bűnre vagy a várható vereségre koncentrálj, mert amitől rettegsz, be is fog következni! Isten nem olyan követőkre vágyik, akik állandóan hosszú arccal, szomorú ábrázattal gyötrődnek állandó vereségeik miatt, hanem olyan ragyogó arcú keresztényekre, akik bár tudatában vannak hibáiknak és gyengeségeiknek, mégis a krisztusi győzelem öröme járja át mindennapjaikat. Vannak hívők, akik a szentség egyik jelének gondolják a búskomor tekintetet, önmarcangoló életvitelt. Pedig az igazi krisztuskövetők tudják, hogy vége mindig jóra fordul, és már előre örvendeznek Isten kegyelmén! Bíznak az Úr ígéretében, és ez határozza meg mindennapjaikat. „Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogy nem, mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké.” Ef.3,20-21

Ezen a reggelen szánjuk oda magunkat Istennek, és tegyük meg mindennap! Higgyük el, hogy a győzelem már elő van készítve nekünk, csak el kell fogadnunk….

Kormos Tivadar

hétfő, április 19, 2010

A hit életre vezet

"Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében."
János evangéliuma 20:31

A közelmúltban kezem ügyébe akadt egy hazai bizalmi felmérés statisztikája, miszerint a felmérésben résztvevők 79%-a megbízik az orvosokban, 76%-a megbízik a tanárokban, 56%-a megbízik a rendőrökben, 48%-a megbízik a hivatásos katonákban és az ügyvédekben, de csak 45%-a a papságban… (Az egyre csökkenő bizalmi szavazatot az újságírók (31%), a felső-vezetők (25%), a politikusok (14%) zárják…)

Úgy tűnik, a bizalomnak/bizalmatlanság van valamilyen materiális alapja! Mindez nyilvánvalóan összefüggésbe hozható a személyes tapasztalattal. Úgy vélem, hogy a válaszadók pozitív illetve negatív személyes élményei befolyásolták a bizalmi felmérés ilyetén való alakulását…


Isten iránti bizalmunkat is - hasonlóan az előbbiekhez - személyes élmények alakítják. A hit így egyfelől nagyon is evilági valóság! Másfelől a hit ugyanakkor nagyon is nem evilági, hiszen Isten ajándéka az a mi számunkra (vö: Efézusi levél 2:8)!


Úgy vélem, a hit, mint Isten ajándéka egy cirkulációs folyamat: Isten önkinyilatkoztatása által indul el (ezért is az Ő ajándéka a hit), melyet jó esetben részünkről a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció követ, amely alapja az Isten iránti bizalomteljes közösségnek, mely újból Istenhez vezet: az Ő önkinyilatkoztatásához! És a hit “körforgása” - jó esetben - tovább folytatódik…


Hit által élni tehát azt jelenti: aszerint haladni előre, amit már tudunk Isten szeretetéről; bízni Istenben annak alapján, amit eddig tapasztaltunk; szaván fogni az Urat, aki már bemutatta jóságát és szeretetét!


Végső soron a hit nemcsak az evilági életünk, hanem (az eredeti bibliai szóhasználat szerint) az örökké való életünk titka is!


Így hát, ma reggel ezt az éneket ajánlom magunknak, önmagamnak és Neked is:


“Bízom Benned, Uram Jézus, Benned bízom egyedül!

Kit Te hű kegyelmed hordoz, az bizton üdvözül.
Bízom Benned, Uram Jézus, Te nagy kegyelmű, drága hű Megváltó!
Én bízom Benned, Uram Jézus, Igéd biztat reá!”

vasárnap, április 18, 2010

Az az egy fontos, legyetek jók most...

"Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet."
Pál levele a Kolosséiakhoz 3:12

Divat. Egy folyamatosan változó dolog, ami örökké lázban tartja a világot, és pillanatok alatt leír téged, ha nem követed. Néhány éve még trapéz farmert akart és vett mindenki. Ma pont az ellentétét találjuk meg a piacon, minél szűkebb szárú, annál jobb. Nemrég még az volt a jó, ha a pólód derékig ér, ma pedig mindenki csípő alatti hosszúságút keres. A tavalyi divat színe a lila volt, az ideié már a türkiz. A kirakatok hívnak, hogy legyél napra kész, folyamatosan újítsd, cseréld a ruhatáradat, a cipőidet, vegyél minden télen új csizmát új télikabáttal, mert a tavalyi (bár igazából semmi baja nincs) de kiment már a divatból. És ugyanez játszódik le minden évszakban.

Nincs abban semmi rossz, ha megtalálod az arany középutat, és szeretsz jól kinézni. De akármennyi ruha is tölti meg a gardróbszekrényt, a kérdés marad ugyanaz: Mit vegyek fel? És a végén rájössz, hogy nincs egy göncöd sem...

Ma reggel képzeld el, hogy lelked ruhásszekrénye előtt állsz, és azon tanakodsz, milyennek is kéne lenned, mit kéne magadra, a lelkedre öltened. Isten ajánl valamit, ami soha nem megy ki a divatból.
Az először könyörületes szívet, hogy lásd meg a másik ember problémáját, szükségletét, és néha el tudj vonatkoztatni a saját fájdalmaidtól.
Másodszor jóságot kínál, hogy öltsd fel a lelkedre.  Tegyél jót másokkal, azért, hogy örömet okozz nekik!
Harmadszor alázatot ajánl, hogy helyesen ismerd Istent és önmagadat, és tudj hálát adni mindenért, ami az életben jutott neked.
Negyedszerre felvonultatja előtted a szelídséget, hogy néha próbálj meg a háttérben maradni, tudd helyesen kezelni a sikert és csalódást, és tudd, mindenért Istené a dicsőség.
Végül pedig eléd tárja a türelmet, azt, ami már nagyon sok ember lelki gardróbjából hiányzik, vagy egyszerűen csak berakta a "tedd el és ne vedd elő" holmik közé. Pedig enélkül hiányos az öltözékünk. Kell a türelem mások felé, hogy ne a saját tempónkban akarjunk velük menni, hanem legyünk készek néha lelassítani. Kell a türelem Isten felé, hiszen nem mindenkor úgy és akkor jön a válasz, ahogy és amikor mi szeretnénk. És szükségünk van türelemre önmagunk felé is, mert nem vagyunk szuperhősök.

Isten ma reggel egy teljes öltözéket ajánl fel neked. Minden benne van, amire szükséged van, és minden tökéletesen illik egymáshoz. Hát kövesd Isten divatját, és légy jó!